Uchwała Nr XV/ 98 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala ,co następuje:

§ 1.

1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę  163.818,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

2.670,-

75020

Starostwo powiatowe

2.670,-

232

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2.670,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

95.000,-

20.000,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

95.000,-

031

podatek od nieruchomości

95.000,-

091

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000,-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

89.340,-

001

podatek dochodowy od osób fizycznych

89.340,-

853

Opieka społeczna

3.192,-

85395

Pozostała działalność

3.192,-

270

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

3.192,-

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę   163.818,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

500,-

01030

Izby rolnicze

500,-

wydatki bieżące

500,-

600

Transport i łączność

18.744,-

8.744,-

60016

Drogi publiczne gminne

8.744,-

8.744,-

6050

wydatki inwestycyjne

8.744,-

8.744,-

wykonanie projektów dróg

- ul. Odrzańska, Nad Zalewem- 492,-

- ul. Jerzmanicka- 8.252,-

60095

Pozostała działalność

10.000,-

wydatki bieżące

10.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

15.000,-

70095

Pozostała działalność

15.000,-

różne opłaty i składki

15.000,-

750

Administracja publiczna

19.170,-

16.500,-

75020

Starostwa powiatowe

2.670,-

wydatki bieżące

2.670,-

75023

Urzędy gmin

16.500,-

16.500,-

wydatki bieżące

16.500,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16.500,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.740,-

75405

Komendy Powiatowe Policji

(wydatki bieżące)

2.740,-

758

Różne rozliczenia

56.595,-

75815

Rezerwy ogólne i celowe

56.595,-

4810

Rezerwy

                      56.595,-

801

Oświata i wychowanie

2.595,-

80101

Szkoły podstawowe

2.595,-

Wydatki bieżące

2.595,-

853

Opieka Społeczna

9.707,-

12.899,-

85305

Żłobki

9.707,-

9.707,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9.707,-

-wydatki bieżące

9.707,-

85395

Pozostała działalność

3.192,-

wydatki bieżące

3.192,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

11.900,-

85404

Przedszkola

11.900,-

2650

Dotacje

Przedszkole nr 1                  10.000,-

Przedszkole nr 2                    1.900,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.000,-

90002

Gospodarka odpadami

45.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,-

(wysypisko śmieci Kostrza Góra)

90095

Pozostałe wydatki

50.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000,-

    

pl. Reymonta (zagospodarowanie)

50.000,-

§ 2.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika nr 1 do Uchwały

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych wg załącznika nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/98/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:08.01.2004 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 88