Uchwała Nr XV / 100 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15,poz. 148 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się w załączniku nr 1 do uchwały:

  1. wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  2. ostateczne terminy dokonania wydatków o których mowa w pkt.1.

2. Ustala się plan wydatków, o których mowa w ust.1 pkt.1, określony w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza ię Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:08.01.2004 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 85