Uchwała Nr XVI/ 102 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie Budżetu Miasta Złotoryja na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1.

1) Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 20 851.247,-
    w tym:

 • wpływy z podatków i opłat                                          -  4 831.500,-
 • udziały w podatkach stanowiących 
  dochód budżetu państwa                                            -  5 758.881,-
 • subwencje ogółem                                                     -  6 782.982,-
 • pozostałe dochody                                                     -  1 435.500,-
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
  zadań zleconych                                                        - 1 575.884,-
 • dotacje celowe na realizację zadań wspólnych
  realizowanych na podstawie umów i porozumień
  z innymi jednostkami samorządu terytorialnego           -      30.000,-
 • dotacje zlecone z MENiS                                             -    209.000,-
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu      -    227.500,-

Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2) Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2004 w wysokości 24 001.538,-
    w tym:

 • wydatki bieżące      -  20 899.896,-
  w tym w szczególności na:
 • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  -  9 443.491,-
 • dotacje        -  2 230.803,-
  w tym:
 1. dotacje dla zakładów budżetowych   845.000,-
 2. dotacje dla instytucji kultury          1 120.000,-
 3. pozostałe, w tym:
 • dotacja celowa na sferę zadań publicznych realizowanych przez organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych     -  165.303,-
 • dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 22.500,-
 • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej      - 1 575.884,-
 • wydatki na obsługę długu     -    160.000,-
 • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych     -     227.500,-
  w tym: dotacja      -      78.000,-
  w tym:
  • celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego   -  2.000,-
  • wydatki majątkowe         -  3 101.642,-
   w tym:
  • wydatki inwestycyjne           -  3 101.642,-

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 3 150.291,-
 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są: kredyty, pożyczki, wolne środki.
 3. Przychody i rozchody budżetu:
  Przychody            4 088.291,-   
  • wolne środki   -  1 188.291,-
  • kredyty i pożyczki  -  2 900.000,-
   Rozchody          938.000,-
  • spłata pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych       - 396.040,-
  • spłata kredytu zaciągniętego na remonty, inwestycje  -  541.960,-

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

 1. Przychody       -  1 230.474,-
  w tym: dotacje z budżetu gminy   -    845.000,-
 2. Wydatki       -  1 230.474,-

Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

 1. Przychody   - 69.600,-
 2. Wydatki    - 70.129,-

Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków dot. zadań z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 uchwały.

§ 7.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8.

Tworzy się rezerwę:         470.000,-

 • rezerwę ogólną w wysokości      –    20.000,-
 • rezerwę celową na wydatki oświatowe    –  230.000,-
  (podwyżki pracowników oświaty, nagrody burmistrza, odprawy emerytalne, przekwalifikowania)  –
 • rezerwę celową na pomoc społeczną     –    50.000,-
 • rezerwę celową na wydatki inwestycyjne (dokumentacja)        –    70.000,-
 • rezerwa na utrzymanie hali sportowej    –  100.000,-

§ 9.

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowym i finansowym załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
 2. przekazanie uprawnień do dokonywania przesunięć finansowych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
 3. lokowanie wolnych środków w innych bankach niż banki prowadzące obsługę budżetową;
 4. do zaciągania długu w wysokości 4 000.000 zł i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 938.000 zł;
 5. do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego w wysokości 700.000 zł;
 6. do zaciągania przez Burmistrza Miasta zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie do kwoty 5 000.000 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław  Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVI/ 102 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r. sprawie Budżetu Miasta Złotoryja na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:04.02.2004 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 78