Dyrektor

Miejskiego Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Złotoryi

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego księgowego

Ośrodka Pomocy Społecznej
  1.Wymagania niezbędne

               a) obywatelstwo polskie
               b) pełna zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie z pełni praw
                   publicznych,
               c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
                   obrotowi  gospodarczemu , przeciwko  działalności  instytucji  państwowych  oraz
                   samorządu  terytorialnego,  przeciwko  wiarygodności  dokumentów  lub  za
                   przestępstwo   karno-skarbowe,
               d) wykształcenie:
                   - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe
                     studia  zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub  studia 
                     podyplomowe    i posiadanie co najmniej  3-letniej praktyki w księgowości,
                     lub:
                 -  ukończona  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie
                     6-letniej praktyki w księgowości.

         2.Wymagania dodatkowe  

               a) znajomość regulacji prawnych w jednostkach samorządu terytorialnego              
                   w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i  podatków,  
               b) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, odporność na                          stres,
               c) obsługa komputera   zakresie MS Office( Word, Excel) , znajomość systemu
                   finansowo-księgowego „Groszek”.

         3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

              a)  prowadzenie  rachunkowości jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego
                   -MOPS,
              b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
              c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
                  z planem finansowym,
              d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
                  dotyczących  operacji gospodarczych i finansowych,
              e) odpowiedzialność za finanse publiczne,
              f) prowadzenie  gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
              g) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
                  zasad budżetu,
              h) sporządzanie sprawozdań finansowych.
              i) organizacja, koordynowanie  i kontrola pracy Sekcji finansowo-księgowej Ośrodka.
              j) inne zadania wynikające z ustawy  o rachunkowości, ustawy o finansach
                 publicznych i pozostałych aktów  prawnych regulujących zakres odpowiedzialności
                 głównego księgowego.

        4. Wymagane dokumenty:

             a) życiorys,
             b) list motywacyjny,
             c)  kopie dokumentów  poświadczających  wykształcenie,
             d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
             e) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym
                 referencje  z poprzedniego miejsca pracy,
              f) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
                 kierowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności
                 za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 114 z 2005r.),
                 a w przypadku zatrudnienia  oryginału  aktualnego „ zapytania o udzielenie
                 informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.


          Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka       
          w Złotoryi  przy ulicy B. Chrobrego 1  w pokoju nr 22 w godz od 8°° do 15°°  lub
          pocztą elektroniczną na adres: mops_zlotoryja@wp.pl lub pocztą na adres Ośrodka
          z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie
          do dnia 21 lutego 2008r.                                                                                                        Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą
          rozpatrywane.
          Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
          Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  Złotoryja   /www.zlotoryja.bip.info.pl /
          w menu podmiotowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  na  tablicy 
          informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy B. Chrobrego 1
          w Złotoryi.
          Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być
          opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
          zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
          zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.
          Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999   o   pracownikach
          samorządowych ( Dz.U. z 2001r. 142,poz.1593 z późniejszymi zmianami)”.
     

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Bolesław Chrobrego 1
Informację opublikował:Radosław Kichewko
Data publikacji:06.02.2008 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Ćwiżyk
Informację aktualizował:Radosław Kichewko
Data aktualizacji:07.02.2008 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 87