UCHWAŁA NR IX/53/2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 maja 2003r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
  1. grunty, budowle oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, wypożyczania książek, pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. grunty, budowle oraz budynki lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, które bezpośrednio przed podjęciem tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  3. grunty, budowle oraz budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą przez podmioty gospodarcze, które podejmą po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie Miasta Złotoryi oraz zatrudnią co najmniej 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
 2. Zwolnienia, o których mowa w ust l pkt 2 i 3 obowiązują przez okres do 5 lat.
 3. Zwalnia się w roku podatkowym od podatku od nieruchomości podmioty gospodarcze, w części dotyczącej nieruchomości wykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej, które zwiększyły zatrudnienie na terenie miasta Złotoryi w wysokości równej iloczynowi wzrostu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego, przy czym wielkość zwolnienia nie może przekroczyć należnego podatku.

§ 2.

 1. Zwolnienie, o którym mowa w § l ust. l pkt 2, przyznawane jest na podstawie zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym i zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Zwolnienie to nie może być wyższe od 12 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w § l ust. l pkt 3 przyznawane jest na podstawie postanowienia o wpisie do właściwego rejestru, zgłoszenia obowiązku podatkowego w, Urzędzie Skarbowym, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 w pierwszym roku działalności obejmuje całość należnego podatku, natomiast w drugim roku działalności i w latach następnych zwolnienie nie może być wyższe od:
  a) 15 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 5 do 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  b) 30 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  c) 50 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 21 do 40 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  d) 70 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 41 do 60 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  e) 120 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 61 do 100 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  f) 200 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia powyżej 100 pracowników.
  Wielkość zwolnienia, o którym mowa w § l ust. l pkt 3 nie może przekroczyć należnego podatku na każdy rok podatkowy.
 4. Wielkość wzrostu zatrudnienia, o którym mowa w § l ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się jako różnicę stanu średniego zatrudnienia w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok podatkowy.
 5. Ustala się wielkość wzrostu zatrudnienia, w przypadku gdy podmiot gospodarczy wystąpił z kolejnym wnioskiem o zwolnienie, o którym mowa w § l ust. 3, jako różnicę wielkości średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy od średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym po raz ostami korzystał on z tego zwolnienia.
 6. Ustala się, że wzrost zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 i 5 nie może wynikać z przekształcenia formy prawnej, ani z łączenia się, przejęcia lub podziału podmiotów gospodarczych.
 7. Zwolnienia, o których mowa w § l ust. l pkt 2 i 3 oraz ust. 3 udziela się na wniosek podatnika zawierający deklarację w sprawie wysokości podatku od nieruchomości oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do ubiegania się o zwolnienie, w tym przedłożenia informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.
 8. Zwolnienia, o których mowa w § l ust. l pkt 2 i 3 oraz ust. 3 udziela się pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym podmiot nabył prawo do zwolnienia.
 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 stanowi pomoc regionalną na nowe inwestycje.
 10. Zwolnienie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 stanowi pomoc regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 11. Zwolnienie, o których mowa w § 1 ust. 3 stanowi pomoc horyzontalną na utworzenie nowych miejsc pracy.
 12. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 9, 10 i 11 następuje zgodnie z programem pomocowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 13. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 nie następuje zgodnie z programem pomocowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, jeżeli wartość pomocy  łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy z sektora górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali lub działający w transporcie.
 14. Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnień na mocy niniejszej uchwały zobowiązani są do przedkładania organowi podatkowemu w terminie do 31 grudnia każdego roku informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w różnych formach i z różnych źródeł.
 15. W razie przekroczenia wielkości pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, przedsiębiorcy zobowiązani są do poinformowania pisemnie o tym fakcie organ podatkowy w ciągu 14 dni po upływie miesiąca, w którym stwierdzono przekroczenie.
 16. Kwoty stanowiące nadwyżkę pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlegają zwrotowi w terminie 14 dni po upływie roku podatkowego.
 17. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, a także w razie wykorzystania udzielonej pomocy publicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji, przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości bez wezwania w całości wraz z należnym odsetkami. Brak zwrotu nienależnej kwoty pomocy wraz z odsetkami podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLVI/416/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 10 października 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 2. Uchwała obowiązuje przez okres 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym weszła w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR IX/53/2003 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.07.2003 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 104