Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego księgowego
Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

1.Wymagania niezbędne


 a) obywatelstwo polskie
 b) pełna zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie z pełni praw
 publicznych,
 c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
 obrotowi  gospodarczemu , przeciwko  działalności  instytucji  państwowych  oraz
 samorządu  terytorialnego,  przeciwko  wiarygodności  dokumentów  lub  za
 przestępstwo   karno-skarbowe,
 d)  wykształcenie:
 - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe
 studia  zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub  studia 
 podyplomowe    i posiadanie co najmniej  3-letniej praktyki w księgowości,
 lub
 -  ukończona  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie 6-letniej praktyki w księgowości.

2.Wymagania dodatkowe:  


a) znajomość regulacji prawnych w jednostkach samorządu terytorialnego               
w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i  podatków,  
b) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, systematyczność,dokładność, odporność na stres,
c) obsługa komputera   zakresie MS Office( Word, Excel) , znajomość systemu finansowo-księgowego „Groszek”.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a)  prowadzenie  rachunkowości jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego MOPS,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z  planem  finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących  operacji gospodarczych i finansowych,
e) odpowiedzialność za finanse publiczne,
f) prowadzenie  gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
g) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad budżetu,
h) sporządzanie sprawozdań finansowych.
i) organizacja, koordynowanie  i kontrola pracy Sekcji finansowo-księgowej Ośrodka.
j) inne zadania wynikające z ustawy  o rachunkowości, ustawy o finansach
publicznych i pozostałych aktów  prawnych regulujących zakres odpowiedzialności
głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:


a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów  poświadczających  wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym
referencje  z poprzedniego miejsca pracy,
f) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 114 z 2005r.),
a w przypadku zatrudnienia  oryginału  aktualnego „ zapytania o udzielenie
informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w Złotoryi  przy ulicy B. Chrobrego 1  w pokoju nr 22 w godz od 8°° do 15°°  lub pocztą elektroniczną na adres: mops_zlotoryja@wp.pl lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 4 kwietnia 2008r. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  Złotoryja /www.zlotoryja.bip.info.pl / w menu podmiotowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  na  tablicy  informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy B. Chrobrego 1 w Złotoryi.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. 142,poz.1593 z późniejszymi zmianami)”.
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Bolesław Chrobrego 1
Informację opublikował:Radosław Kichewko
Data publikacji:20.03.2008 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Ćwiżyk
Informację aktualizował:Radosław Kichewko
Data aktualizacji:20.03.2008 10:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 153