Uchwała Nr XVII / 109 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia16 lutego 2004r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja.

Na podstawie art.3 ust.1, art. 18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) uchwala się, co  następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Złotoryja (test jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  Nr 69 poz. 1572 z dnia 29 maja 2003r. – Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryja z dnia 12 maja 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Złotoryja ) wprowadza się następujące zmiany :

§ 7 ust.3 pkt.1 lit.c  otrzymuje nowe brzmienie:
„ c/ diety za udział w posiedzeniach komisji są wypłacane za udział w nie więcej niż 36 posiedzeniach w roku kalendarzowym.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/109/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia16 lutego 2004r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:26.02.2004 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:26.02.2004 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 66