Dyrektor
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej
W Złotoryi


OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent  ds.  dodatków mieszkaniowych
(nazwa stanowiska pracy)

 


1.Wymagania niezbędne
    a)  wykształcenie średnie – 
    b) spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych 
        (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),
    c) dobra znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
     a) znajomość  ustawy z dnia 14.06.1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego,
     b) znajomość ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
     c) opinia z poprzedniego miejsca pracy,
     d) komunikatywność, kreatywność.

    
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
    b) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu dodatków 
        mieszkaniowych,
     c)  sporządzanie list wypłat  dodatków mieszkaniowych,
     d) rozliczanie przyznanej dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
     e) sprawozdawczość z zakresu dodatków mieszkaniowych.
  

4. Wymagane dokumenty:
    a) życiorys (CV),
    b) list motywacyjny,
    c) dokument  poświadczający wykształcenie,
    d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    e) oświadczenie o niekaralności, a w przypadku zatrudnienia  informacja o osobie
        z Krajowego Rejestru Karnego,
    f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
    

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka  lub pocztą elektroniczną na adres mops_zlotoryja@wp.pl lub pocztą na adres  Ośrodka  z dopiskiem :         Dotyczy  naboru na stanowisko  referenta ds. dodatków mieszkaniowych   w terminie     do dnia   13 maja   2008r.   do godz. 15.00

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja  o wyniku  naboru   będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji   Publicznej  Urzędu  Miejskiego  Złotoryja /www.zlotoryja.bip.info.pl /  w menu podmiotowym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  przy ulicy B.Chrobrego 1 w Złotoryi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV   powinny  być  opatrzone  klauzulą: „ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych  w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.)  oraz  ustawą  z  dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. 142,poz.1593 z późniejszymi zmianami)”.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. dodatków mieszkaniowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Bolesław Chrobrego 1
Informację opublikował:Radosław Kichewko
Data publikacji:29.04.2008 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Ćwiżyk
Informację aktualizował:Radosław Kichewko
Data aktualizacji:29.04.2008 14:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 71