OGŁOSZENIE  O  PUBLICZNYM  ZAPROSZENIU  DO  ROKOWAŃ

Gmina Miejska Złotoryja – Hala Sportowa „Tęcza” z siedzibą w Złotoryi, ul. Wilcza 43 ogłasza publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego w postaci przyrządów do gimnastyki sportowej:

 1. poręcze symetryczne (męskie) firmy Elan, rok zakupu 2005, nieużywane, szt.1, cena wywoławcza  5000zł (netto) 
 2. poręcze asymetryczne (żeńskie) firmy Elan, rok zakupu 2005, nieużywane, szt.1, cena wywoławcza 5300zł (netto)
 3. koń z łękami firmy Polsport, pokrycie skaj, rok zakupu 2005, nieużywany, szt.2, cena wywoławcza jednostkowa 1000zł (netto)

Sprzedawany sprzęt można oglądać w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie od 07. 05. do 15. 05.2008 roku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach  jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

 1. Imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego,
 2. Oświadczenie, że uczestnik rokowań zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 3. Oświadczenie, że uczestnik rokowań zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu rokowań i nie wnosi zastrzeżeń.
 4. Dowód wniesienia wadium.
 5. Numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem “Publiczne zaproszenie do rokowań – mienie ruchome”” w siedzibie Hali Sportowej „Tęcza” , ul. Wilcza 43, 59-500 Złotoryja, w terminie do 21 05.2008 roku do godziny15.00.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na Rachunek Hali Sportowej „Tęcza” w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 43 8658 0009 0001 3013 2000 0010, z dopiskiem “wadium – mienie ruchome” .

Wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi po zamknięciu, odwołaniu lub unieważnieniu rokowań, za wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika rokowań wygrywającego rokowania, które zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Niedopuszczenie do udziału w rokowaniach, unieważnienie rokowań lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik rokowań, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w dniu i miejscu wskazanym przez organizatora rokowań lub nie uiści ceny nabycia w uzgodnionym terminie. Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi w całości nabywca.

O dopuszczeniu do rokowań oraz o terminie rokowań oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, faksem lub mailem na podany przez oferenta kontakt. Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Hali Sportowej „Tęcza”  przy ul. Wilczej 43 w Złotoryi , telefonicznie pod numerem 076 87 88 590 lub mailem hala@zlotoryja.pl. Osobą udzielającą informacji jest Tomasz Lechert.

Hala Sportowa „Tęcza” zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  ROKOWANIACH

 1. Pisemna odpowiedź na publiczne zaproszenie do rokowań powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • proponowaną cenę za kupowany sprzęt,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z „warunkami udziału w rokowaniach” i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • datę sporządzenia odpowiedzi na zaproszenie,
  • oświadczenie, że uczestnik rokowań zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu rokowań i nie wnosi zastrzeżeń,
  • dowód wniesienia wadium (kopia),
  • numer konta bankowego oferenta, na które może być zwrócone wadium.

    2.  Komisja do spraw rokowań dokona wyboru oferentów, których dopuści do rokowań na podstawie złożonej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do rokowań. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania Komisja powiadomi oferentów pisemnie, faksem lub mailem.

    3.  Po zapoznaniu się z ofertami Komisja, wskaże  pisemnie każdemu z oferentów  termin rozpoczęcia rokowań. Kolejność uczestniczenia oferentów w rokowaniach zostanie ustalona na podstawie losowania. Po zakończeniu rokowań podmiot biorący udział w rokowaniach podpisze protokół rokowań , w którym zawarte będą proponowane przez niego wiążące warunki zawarcia umowy kupna – sprzedaży .

   4.  Rokowania mają charakter poufny i mogą być prowadzone osobiście, pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

     5. Po przeprowadzeniu rokowań Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

     6. Komisja do spraw rokowań powiadomi pisemnie wszystkich oferentów dopuszczonych do rokowań o zawarciu umowy kupna – sprzedaży  majątku ruchomego Hali Sportowej „Tęcza”.

    7.  Umowę kupna – sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

     8.  Kierownik hali sportowej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny oraz bez wybrania nabywcy.

     9.   Hala Sportowa ”Tęcza” nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w rokowaniach oraz kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży majątku ruchomego

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM ZAPROSZENIU DO ROKOWAŃ
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:06.05.2008 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:07.11.2016 14:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 285