Dyrektor Miejskiego Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Złotoryi
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

     

1.Wymagania niezbędne

              

a) wykształcenie wyższe

b) specjalizacja z  zakresu organizacji pomocy społecznej( ukończona, w trakcie, zobowiązanie do natychmiastowego rozpoczęcia),

c) co najmniej  5-letni staż pracy w tym  3 –letni staż pracy pomocy  społecznej,

d) znajomość przepisów prawa dot. ochrony zdrowia psychicznego i pomocy społecznej,

e) doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

f) znajomość obsługi komputera,

g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie pełni praw publicznych.

2.Wymagania pożądane 

 

a)  umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

b) komunikatywność, umiejętność negocjacji,

c)  samodzielność,

d) umiejętność sprawnej i efektywnej  organizacji pracy,

e) odporność na stres,

f) kreatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)  organizowanie i nadzorowanie działalności ŚDS,

b) kontrola jakości świadczonych usług i dyscypliny pracy,

c) prowadzenie bieżącego instruktażu i szkoleń pracowników,

d) inspirowanie działalności w zakresie  poprawy procesu rehabilitacyjnego osób

z zaburzeniami psychicznymi,

e) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

f) odpowiedzialność za prawidłową ochronę danych osobowych.

           

4. Wymagane dokumenty:

 

 a) życiorys,

b) list motywacyjny,

c)  kopie dokumentów  poświadczających  wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających  staż pracy,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) oświadczenie, że kandydat nie był karany, a w przypadku zatrudnienia  oryginałuaktualnego „ zapytania o udzielenie   informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w Złotoryi  przy ulicy B. Chrobrego 1  w pokoju nr 22 w godz od 8°° do 15°°  lub  pocztą elektroniczną na adres: mops_zlotoryja@wp.pl lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy” w terminie  do dnia 04 lipca  2008r.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  Złotoryja   /www.zlotoryja.bip.info.pl / w menu podmiotowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  na  tablicy  informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy B. Chrobrego 1  w Złotoryi. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999   o   pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. 142,poz.1593 z późniejszymi zmianami)”.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Podmiot udostępniający informację:ul. Bolesław Chrobrego 1
Informację opublikował:Radosław Kichewko
Data publikacji:19.06.2008 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Ćwiżyk
Informację aktualizował:Radosław Kichewko
Data aktualizacji:20.06.2008 14:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 113