Uchwała Nr XIX / 114 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  143.983,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

37.543,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

37.543,-

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

37.543,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

58.800,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

58.800,-

0320

podatek rolny

33.500,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  i opłat

25.300,-

852

Pomoc społeczna

2.640,-

85295

Pozostała działalność

2.640,-

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2.640,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45.000,-

90002

Gospodarka odpadami

45.000,-

6260

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

45.000,-

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

710

Działalność usługowa

37.300,-

71004

Plan zagospodarowania przestrzennego

29.300,-

wydatki bieżące

29.300,-

71035

Cmentarze

8.000,-

wydatki bieżące

8.000,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.203,-

2.203,-

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.203,-

2.203,-

wydatki bieżące

(ubezpieczenie)

2.203,-

2620

dotacja przedmiotowa z budżetu  dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

2.203,-

801

Oświata i wychowanie

2.600,-

24.000,-

80101

Szkoły podstawowe

2.000,-

24.000,-

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(budowa hali sportowej /projekt i wykonanie sieci nagłośnienia hali)

24.000,-

80195

Pozostała działalność

600,-

wydatki bieżące

600,-

852

Opieka społeczna

2.640,-

85295

Pozostała działalność

2.640,-

wydatki bieżące

(dożywianie dzieci)

2.640,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.600,-

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

5.600,-

wydatki bieżące

5.600,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49.000,-

103.543,-

90002

Gospodarka odpadami

45.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,-

rekultywacja wysypiska „Kostrza Góra”

90003

Oczyszczanie miast i wsi

21.000,-

wydatki bieżące

21.000,-

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

49.000,-

wydatki bieżące

49.000,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

37.543,-

wydatki bieżące

w tym: usunięcie kolizji sieci napowietrznej średniego napięcia

37.543,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.778,-

25.278,-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4.778,-

4.778,-

2550

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

4.778,-

6210

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

4.778,-

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

20.500,-

wydatki bieżące:

- remont murów obronnych

20.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(przebudowa „Muzeum Złota”)

500,-

926

Kultura fizyczna i sport

100.000,-

102.000,-

92695

Pozostała działalność

100.000,-

102.000,-

wydatki bieżące:

-         rajd osób niepełnosprawnych       1.000,-

-         zawody w płukaniu złota             1.000,-

100.000,-

2.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(przebudowa stadionu miejskiego)

100.000,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr XIX / 114 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:13.05.2004 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:13.05.2004 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 71