Uchwała Nr XIX / 115/ 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.), uchwala się ,  co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVI / 414 / 2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) w Gimnazjum nr 2 w Złotoryi – na kwotę 2,60 zł”

2. w § 1. pkt 7 otrzymuje brzmienie:
    „7) w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi – na kwotę 2,80 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr XIX / 115/ 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych jedn
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:13.05.2004 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:13.05.2004 13:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 71