Uchwała Nr XIX / 116/ 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 / na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 Uchwały Nr XXI / 193 / 2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania wprowadza się zmiany polegające na dopisaniu nowopowstałych ulic do następujących obwodów:

nr obwodu
głosowania 2  : ul. Stanisława Moniuszki
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Dębowa

nr obwodu
głosowania 3 : ul. Na Skarpie
   ul. Pagórkowa

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr XIX / 116/ 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:13.05.2004 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:13.05.2004 14:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 69