Uchwała Nr XIX /118 /2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat od ceny zbycia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 9, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46,poz. 543 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustalić „Zasady sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat od ceny zbycia tj.:

 1. Sprzedaży podlegają grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych, niezależnie od daty powstania tego prawa. 
 2. Nabycie prawa własności gruntów, określonych w ust. 1 następuje,
  na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowych, kierowany do Burmistrza Miasta Złotoryja. 
 3. Wycena, na podstawie której oszacowana zostanie wartość rynkowa prawa własności gruntów dokonywana jest na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowych. 
 4. Na poczet ceny zbycia prawa własności gruntów zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego, ustaloną według zasad obowiązujących na dzień sprzedaży.
 5. Od ustalonej na podstawie ust. 4 ceny zbycia udziela się bonifikaty zgodnie z postanowieniami § 2 uchwały. 
 6. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z wyłączeniem ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych. 
 7. Przeniesienie własności dokonywane jest w drodze umowy zawartej
  w formie aktu notarialnego, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Spółdzielnią Mieszkaniową. 
 8. Cena nieruchomości, ustalona na podstawie niniejszych zasad, winna być zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 9. Umowa winna zostać zawarta w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania porozumienia przez Burmistrza Miasta.
 10. Wszelkie koszty związane z zawarciem transakcji ponosi nabywca.

§ 2.

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od podlegającej uiszczeniu ceny zbycia gruntów wskazanych w § 1, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz
z gruntami zabezpieczającymi ich prawidłowe funkcjonowanie, w wysokości:
- 90 % w przypadku jednorazowego uiszczenia ceny sprzedaży przed
    zawarciem umowy.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat od ceny zbycia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr XIX /118 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych prawa własności gruntów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:13.05.2004 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:13.05.2004 14:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 77