Uchwała Nr XXI/ 120  / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 200.000,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

32.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

32.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- budowa drogi przy ul. Hożej i Jerzmanickiej

32.000,-

710

Działalność usługowa

20.000,-

71004

Plan zagospodarowania przestrzennego

20.000-

(wydatki bieżące)

20.000,-

750

Administracja publiczna

30.000,-

20.000,-

75023

Urzędy gmin

30.000,-

20.000,-

wydatki bieżące

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

15.000,-

4300

zakup usług pozostałych

(leasing samochodu)

15.000,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-         zakup programu do ewidencji mienia

-         zakup samochodu osobowego

15.000,-

5.000,-

801

Oświata i wychowanie

1 205.000,-

80101

Szkoły podstawowe

1 205.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3)

1 205.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

17.000,-

92695

Pozostała działalność

17.000,-

wydatki na utrzymanie basenu

17.000,-

§ 2.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 200.000,-. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego jest kredyt.
Przychody zwiększa się o kwotę 1 200.000,-
- kredyty i pożyczki zwiększa się o 1 200.000,-

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/120/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:09.06.2004 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:09.06.2004 08:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 70