Uchwała Nr XXI/122/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  26 maja 2004r.

w sprawie rozpoznania skargi na działalność Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka    z o.o. w Złotoryi.

Na podstawie art.229 pkt.3 k.p.a. oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi postanawia przyjąć w całości stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone w opinii z dnia 20 maja br.  w brzmieniu:
Skarga złożona przez Pana Leona Mamczura  nie zasługuje na uwzględnienie albowiem:

  • kosztami remontu obciąża się współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, którzy podejmowali decyzję o remoncie i byli współwłaścicielami  w dacie rozpoczęcia remontu,
  • osobami reprezentującymi wspólnotę wobec wykonawcy remontu jest zarząd wspólnoty i zarządca, a poszczególni współwłaściciele nie mają prawa  dokonywać na własną rękę robót remontowych w częściach wspólnych,
  • wszelkie wady robót winny być zgłaszane osobom upoważnionym, dochodzenie roszczeń od wykonawcy objęte jest określonym trybem wskazanym w przepisach prawa,
  • komisja nie jest powołana do badania, czy w dokumentach doszło do poświadczenia nieprawdy, do badania takich kwestii powołane są właściwe organy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/122/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2004r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:09.06.2004 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:09.06.2004 08:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 71