Protokół Nr XXIX/2009
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 26 marca 2009 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłą na sesję Panią Bożenę Durmaj -  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi / prezenterkę głównego tematu sesji/ oraz przedstawicieli władz miejskich i pozostałych zaproszonych gości.
Radni w głosowaniu:   za -  12   przeciw – 0     wstrzymało się   -  1   przyjęli Protokół Nr XXVIII/2009 z sesji odbytej w dniu 2 marca 2009 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad sesji, który przedstawia się  następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja o realizacji  zadań w 2008 r.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 rok,
-  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;  wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- uchylająca uchwałę o nadaniu nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6. Sprawy różne.

AD.1 - INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował, że w okresie od ostatniej sesji Rady Miejskiej :
– rozpoczęto roboty budowlane przy zadaniu „ Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Szkolnej w Złotoryi z zagospodarowaniem terenu ulic Szkolnej, Chopina, Rynek, Solna ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 14 lat,
– zakończono i po odbiorze przekazano inwestycję „Przebudowa ulicy Zimowej wraz z budową garaży i oświetleniem”,
– podpisano umowy z klubami sportowymi na realizację zadania „ Sport dzieci i młodzieży”  w trybie ustawy o pożytku publicznym,
– miasto było współorganizatorem spotkania z seniorkami z okazji Dnia Kobiet,
– zlecono wykonanie dokumentacji na remonty 15   budynków komunalnych ,
– wyłoniono wykonawców na remonty cząstkowe dróg  /LPGK w Legnicy/ oraz na wykonanie oświetlenia  ul. Nasypowej / Energia Pro – Legnica/,
– rozpoczęto  dosadzanie krzewów / żywopłoty/ na terenie miasta,
– podpisano umowę o dofinansowanie projektu „ Zespół otwartych stref sportowo-rekreacyjnych w Złotoryi wraz z organizacją zajęć sportowych „z  Biurem  Programów Zagranicznych Ministerstwa Zdrowia,
– rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie ww. inwestycji,
– prowadzono bieżącą  sprawozdawczość w zakresie zrealizowanych i realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
– rozpoczęto prace zmierzające do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,
– trwa sprzątanie ulic.

AD. 2 -    WNIOSKI I INTERPELACJE   RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński - zapytał Burmistrza czy wnioski do zmian w planie
rewitalizacji można złożyć na sesji   czy na piśmie?  Odpowiedź  Burmistrza -  „na piśmie”
Następnie radny Wilczyński  przedstawił  wnioski radnych jakie zostały  podjęte na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej , a mianowicie:
1/  obniżenia stałej opłaty za parkowanie . Kwota 250 zł jest za wysoka bo jest wyższa niż opłata  za codzienne parkowanie,
2/ obniżenie opłaty dla mieszkańców zamieszkałych w strefach płatnych parkingów,
3/ wykonanie remontu ul. Leszczyńskiej. W tej sprawie mieszkańcy miasta  zwracali się już kilka razy i to zarówno do Burmistrza Miasta jak i Przewodniczącego Rady. Jest prośba  aby w tym roku rozwiązać problem ul. Leszczyńskiej.

Radna Lilia Wolańska -  zwróciła się z pytaniem czy pracownicy oświaty/ chodzi o administrację i obsługę/  otrzymają w roku bieżącym podwyżkę i od kiedy.

Radny Iwo Matecki -  sprostował wypowiedź Przewodniczącego Komisji. Na posiedzeniu Komisji wniosek  zgłoszony na sesji jako 2 tj. „obniżenie opłaty dla mieszkańców zamieszkałych w strefach płatnego parkowania”  był zgłoszony  przez niego  jako pierwszy. Wniosek stanowił podstawę  do szerokiej dyskusji jaka wywiązała się wśród radnych na
temat  płatnych stref parkowania.

Radna Kinga Maciejak -  zgłosiła 2 wnioski:
1) spowodować zamieszczanie protokółów z sesji na stronie internetowej,
2) kierowcy i piesi z ul. Chojnowskiej proszą o szybkie  naprawienie nawierzchni  ulicy.
Obecny stan nawierzchni stanowi zagrożenie  dla ludzi i pojazdów.

Radny Roman Gorzkowski -  wrócił do sprawy podziału miasta na 15 obwodów do głosowania, przedstawionej radnym na sesji w dniu 2 marca 2009 r.  Uważam – powiedział -
że nie możemy nad tą sprawą przejść do  porządku. Proponuję aby Burmistrz Miasta  i Przewodniczący Rady zorganizowali wspólne  spotkanie z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego. Taka debata z udziałem fachowców  nad stanem  demokracji jest nam potrzebna.

Na sesję przybyła radna Krystyna Barcik / godz. 13,45/ - stan radnych 14 osób.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  przedstawił Burmistrzowi swoje wyliczenia odnośnie opłat za parkowanie. Otóż opłata za codzienny postój wynosi ok. 194 zł. Jest więc  niższa od stałej opłaty , która wynosi 250 zł.  Sprawa druga to duża ilość pustych miejsc parkingowych w strefach. Gdyby więc opłata była mniejsza to mogliby tam parkować mieszkańcy stref. Z drugiej strony powstaje konflikt pomiędzy właścicielami
sklepów , którzy parkują na podwórkach domów a mieszkańcami stref. Stosowane są nawet groźby.

Radny Józef  Banaszek -  przypomniał, że  kilka miesięcy temu zgłaszał problemy jakie
powstały po rewitalizacji na ul. Joannitów.

AD. 3 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W 2008 R.

Informacje o realizacji zadań w 2008 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi przedłożyła  Dyrektor Bożena Durmaj.

Radny Józef Banaszek – poprosił o wyjaśnienie jakie składki są opłacane  przez MOPS od świadczeń rodzinnych wypłacanych podopiecznym ?
Dyrektor Bożena Durmaj  wyjaśniła , że opłacane są w wysokości jak od osoby pracującej.

Rada Miejska przyjęła  informację  do akceptującej wiadomości.

AD. 4  -   PODJĘCIE   UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i  Finansów Krystyna Barcik poinformowała, że uchwała w sprawie zmian budżetu była na posiedzeniu Komisji szczegółowo omówiona przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję. Większością głosów została skierowana na sesję.

Radni w głosowaniu:
za – 14  przeciwko -  0    wstrzymało się -0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/167/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 r,

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli itd..... głos zabrał  Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Gorzkowski,  który  stwierdził, że Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień jednogłośnie  skierowała projekt uchwały na sesje.

Rada w głosowaniu:
za -  14   przeciw   -  0     wstrzymała się -   0
podjęła Uchwałę Nr XXIX/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzanianauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;wysokość środków na  nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Waldemar Wilczyński  poinformował, że projekt uchwały  uchylającej uchwałę o nadaniu nazwy nowym ulicom w Złotoryi został na Komisji omówiony prze Z-cę Burmistrza Andrzeja Ostrowskiego. Komisja jednogłośnie  podjęła decyzję o skierowaniu go na sesję.

Radni w głosowaniu:
za -    14       przeciw -  0    wstrzymało się   -0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/169/2009  uchylającą uchwałę o nadaniu nazwy nowym
ulicom w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  ogłosił przerwę w obradach od godz.
14.30    do 14.40.

Po wznowieniu obrad o godz. 14.45   Rada przystąpiła do realizacji  pkt 5 porządku obrad.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych  udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.  Zgłoszono 2 interpelacje na temat  stref płatnego parkowania. Musimy pamiętać, że celem nadrzędnym stref płatnego parkowania jest ograniczenie ruchu samochodowego w mieście. Zgłaszane wnioski idą w kierunku przywrócenia stanu poprzedniego. Odnośnie kopert możemy dyskutować na temat wysokości opłaty ale ideą jest, że  to miasto wyznacza kopertę czyli miejsce, które można sobie wykupić. Obecnie spływają podania o rozszerzenie ilości miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Po ustaleniu ostatecznej liczby tych miejsc będzie można wyznaczyć miejsca / koperty/ odpłatne, bo to  zarządca drogi wskazuje miejsce na kopertę biorąc pod uwagę różne czynniki.  Jeżeli chcemy pobierać abonament w wysokości 25 zł od mieszkańców miasta to możemy zapomnieć  o celu  ustalenia tych miejsc. Musimy mieć świadomość tego, co chcemy osiągnąć. Wydanie zezwoleń mieszkańcom miasta i handlowcom spowoduje, że miasto będzie zakorkowane jak poprzednio.
Na wykonanie remontu ul. Leszczyńskiej zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Podwyżka płac dla administracji i obsługi w oświacie nastąpi jak u innych pracowników samorządowych od 1 marca. Obecnie czekamy na wyniki I kwartału. Od nich będzie zależała regulacja płac od 1 marca. Wysokość regulacji nie jest w chwili obecnej znana. Na umieszczanie w BIP protokołów z sesji Rady nie było do tej pory zgody samych radnych. W sprawie naprawy nawierzchni  ul. Chojnowskiej  zwrócimy się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Jeżeli chodzi o problemy ul. Joannitów to została ona odebrana po remoncie bez uwag. Nie wiem o co chodzi.

Radny Józef Banaszek  przypomniał, że w trakcie remontu poziom ulicy został podniesiony o 20 cm co powoduje, że w czasie deszczu woda nie odpływa ale zalewa piwnice budynku Rynek nr 40. Kontynuując swoją wypowiedź Burmistrz Miasta zwracając się do radnego Gorzkowskiego podkreślił  swoje zadowolenie z zainteresowania się przez radnego tematem powstania w mieście 15 okręgów  jednomandatowych.  Wyraził gotowość do przeprowadzenia dyskusji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając -  wracając do spraw płatnych parkingów stwierdził, że w jego głosie była troska o rozwiązanie trudnej sytuacji parkingowej. W mieście jest 50 % wykorzystanych parkingów, jest więc to pewna liczba miejsc, które można wykorzystać w ciągu dnia. Można je zagospodarować poprzez sprzedawanie abonamentów, można także w ten sposób rozwiązać parkowanie przez właścicieli sklepów. Dlatego uważam, że  wnioski Komisji Gospodarczej są godne rozważenia.

AD. 6  -  SPRAWY RÓŻNE.

Radna Barbara Listwan -  wyraziła swoje zadowolenie w sprawie wyglądu ul. Staszica. Jest ładne oświetlenie, zieleń. Ale aby zamknąć temat ul. Staszica niezbędne  jest wykonanie chodników na prawej stronie. Jest to konieczne ze względu na znajdujące się po tej stronie ulicy instytucje m.in. szkołę, przedszkole .

Radny Józef  Banaszek  - podziękował Burmistrzowi Miasta za wykonanie drugiego wieńca murów obronnych na ul. Staszica. Następnie odniósł się  do  treści pisanych przez niego protokółów z posiedzeń Komisji w związku z pretensjami członków Komisji o zapisach innych niż wypowiedź na posiedzeniu. „Nie protokółuję myśli tylko to co jest powiedziane” stwierdził.  Niektórzy radni wypowiadają się mową potoczną a w protokole powinny się znaleźć określenia literackie, stąd może biorą się  uwagi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz  zawiadomił członków Komisji, że posiedzenie odbędzie się w dniu 3 kwietnia o godz. 14-tej w sali nr 11 Urzędu Miejskiego.

Radny Roman Gorzkowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poprosił członków Komisji o pozostanie po sesji.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  ustosunkowując się do problemów poruszonych w sprawach różnych porządku obrad  wyjaśnił, że  oczywiście chciałby zrobić chodnik na ul. Staszica i innych ulicach ale możliwości budżetu nie pozwalają na wszystko.  Należy się liczyć z tym , że w roku  bieżącym zadania będą ograniczane a nie rozszerzane .
Następnie poinformował, że wyjaśnił z Przewodniczącą Komisji Budżetu sprawę podwyżek o 1 % diet radnych w roku ubiegłym. Nie byłem inicjatorem podwyżek diet dla radnych, dlatego proszę o wstrzemięźliwość w wypowiedziach na ten temat.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady  Miejskiej Andrzej Zając o godz. 15.15 ogłosił sesję za zamkniętą.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Andrzej Zając


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.04.2009 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.04.2009 13:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 27