wersja do wydruku Piotr Rewig 23.04.2009 15:03

Stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami w latach 2007- 2008

Stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami 
w latach 2007- 2008

L.p

Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami

Opis podjętych działa

1

Realizacja systemu zbierania odpadów

Na terenie miasta został wprowadzony system gospodarki odpadami oparty na firmach, ktore uzyskały zezwolenie Burmistrza Miasta na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Gmina utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie wykazów przekazanych przez firmy posiadające zezwolenie.

(Obecnie wykaz umów jest przeewidencjonowywany w nowym programie elektronicznym i weryfikowane dane).

Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w systemie pojemnikowym oraz w zabudowie jednorodzinnej dopuszczony został system workowy. System zbierania odpadów uzupełniany jest organizowanymi 3 razy w roku przez miasto akcjami porządkowymi i zbiórką odpadów wielkogabarytowych,gruzu budowlanego oraz odpadów z wiosennego sprzątania przez mieszkańców. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w systemie pojemnikowym. Na terenie miasta ustawionych jest 192 pojemników typu "Dzwon" o poj.1,5 m3 każdy i 69 pojemników siatkowych oraz 10 szt. pojemników trójdzielnych o poj. 3,0m3 do selektywnej zbiórki: szkła, papieru i makulatury oraz tworzywa sztucznego.

2

Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych

Gmina Miejska stworzyła warunki do objęcia wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, na terenie miasta otrzymało 7 firm, które są uprawnione do zawierania umów na odbiór odpadów. Na terenie miasta prawie wszyscy mieszkańcy objęci są t zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Trwa aktualizacja i weryfikacja posiadanego przez Urząd Miejski rejestru zawartych umów poprzez edytowanie danych do nowego programu ewidencjonowania umów.

Przypadki braku przez właścicieli nieruchomości lub jednostki gospodarcze umów na odbiór odpadów kontrolowane są przez Straż Miejską.

3

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie miasta prowadzona jest w niewielkim zakresie zorganizowana selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych- kuchennych i zielonych. Obecnie jest ona realizowana poprzez przydomowe kompostowanie odpadów zielonych i kuchennych na nieruchomościach jednorodzinnych oraz przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Ponadto jest prowadzona zbiórka papieru i tektury przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne i Kom-Błysk Grupa Trans-Formers O/Złotoryja.

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

Selektywna zbiórka gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych odbywa się:

w budownictwie wielorodzinnym- poprzez wystawki odpadów przy boksach na śmieci i odbieranie przez firmę odbierającą

z nieruchomości jednorodzinnych w/w odpady odbierane są na zgłoszenie przez firmę, z którą jest zawarta umowa na odbiór odpadów

Firmy odbierające odpady komunalne zbierają je sukcesywnie w miarę potrzeb

poprzez organizowanie cyklicznie przez Urząd Miejski w określonych terminach i miejscach zbiórki odpadów do wystawionych kontenerów KP7

Na terenie miasta prowadzona jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych – zużytych baterii, które zbierarane są w pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach), które opróżniane są w miarę potrzeb.

4

Bieżąca inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk

Miasto ma podpisaną umowę na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta.

Corocznie dwa-trzy razy w roku dokonywana jest likwidacja dzikich wysypisk, które tworzone są na obrzeżach miasta najczęściej wzdłuż dróg gminnych lub na działkach przylegających do tych dróg. Są to najczęściej odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z remontów (gruz budowlany, wykładziny,części z demonatżu samochodów). W celu przeciwdziałania tym zjawiskom trzy razy w roku na terenie miasta ustawiane są kontenery (punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów), do których mogą być przez mieszkańców nieodpłatnie gromadzone odpady m..in. wielkogabarytowe i gruz budowlany

5

Prowadzenie edukacji ekologicznej:

Okresowo w Gazecie Złotoryjskiej umieszczane były informacje dotyczące prowadzonej selektywnej zbiórki, jak również dzikich wysypisk oraz informacje o prowadzonych akcjach "wystawek" przez Urząd Miejski.

Corocznie prowadzone są przez Urząd Miejski z udziałem uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców akcje "Sprzątania Świata"wraz z konkursami fotograficznymi i plastycznymi.

Na uroczystości zakończenia konkursu na najładniejszy balkon i ogródek oraz podsumowania akcji sprzątania świata przedkładana jest informacja dotycząca selektywnej zbiórki oraz efektów akcji sprzątania miasta.

Ze środków GFOŚiGW dofinansowywane są szkolenia dla nauczycieli, wycieczki edukacyjne dla uczniów oraz zakupy wydawnictw dla szkół i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Uczniowie brali udział w organizowanych w szkołach:

a) konkursach:

- Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Środowiska i Ekologii" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3,

- Międzynarodowym Konkursie na plakat i reklamę pt."Mam wpływ na środowisko" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3, w którym brali udział także uczniowieze szkoły w Putsnitz oraz Mimonia,

- Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej organizowanym przez ZOKiR,

- Ogólnopolskim Konkursie "Eko-Planeta"

- konkursach plastycznych "Mam wpływ na środowisko". "Przyroda wokół nas"

- Powiatowym Konkursie Zbiórki Puszek Aluminiowych organizowanym przez Starostwo Powiatowe przy współpracy z Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i firmą RECAL,

b) corocznych akcjach: "Dnia Ziemi" ,"Dniach Lasu", akcji "Sprzątania Świata" organizowanej przez Urząd Miejski

c) realizacji projektów edukacyjnych "Trzymaj formę, "Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas",'Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE, organizowanym przez Fundację "Nasza Ziemia","Eko -Kaczawa" prowadzonej przez Gimnazjum Nr 2,

d) pogadankach przez zaproszonych gości,

e) widowiskach profilaktycznych "Rycerz Bolko", "recykling- nasz problem",

Ponadto biblioteki szkolne wzbogacają swoje zasoby o czasopisma przyrodnicze i ekologiczne, filmy edukacyjne i inne materiały. Szkoła Podstawowa Nr 3 utworzyła Małe Centra Informacji o Ochronie Środowiska i Ekologii.

f) wystawie fotografii i prac plastycznych pt" Zobacz, jak bije zielone serce przyrody" zorganizowanej przez Szkołę podstawową nr 3,

g) uczniowie oglądali spektakl teatralny dotyczący działań ekologicznych "Działalność Młodego Ekologa",

h) organizowane były wycieczki m.in. do lasu, na oczyszczalnię miejską,

i) przeprowadzona była przez uczniów ankieta dotycząca selektywnej gospodarki odpadami.

W szkołach ustawione zostały pojemniki do segregowania odpadów

Miejska Biblioteka Publiczna organizowała:

- w ramach Dnia Ziemi hepening pn"Recykling i Gospodarka Odpadami"

- warsztaty:pn. "Cudeńka z papieru"

- w ramach projektu "Dobry i zły klimat" konkurs plastyczny i wystawę obejmującej tematykę selektywnej zbiórki odpadów

Ponadto corocznie poszerza swój zbiór ksiązek, czasopism i wydawnictw multimedialnych gromadzonym i dostepnych dla wszystkich w Centrum Edukacji Ekologicznej, dofinansowywany ze środków GFOŚiGW

6

Sprawozdanie z realizacjiGPGO

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zostało opracowane niniejsze sprawozdanie z realizacji GPGO za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stan realizacji działań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami w latach 2007- 2008
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Bogumiła Markowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2009 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż