Protokół Nr XXXI/2009
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 21 maja 2009 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30  otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Zając,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy  13 radnych co stanowi kworum , przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przedstawicieli  władz miejskich z Burmistrzem Ireneuszem  Żurawskim oraz  pozostałych zaproszonych gości.

Radni w głosowaniu:   za  - 13       przeciw -  0  wstrzymało się – 0   przyjęli Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag  do zaproponowanego porządku obrad sesji, który  przedstawia się  następująco:

1.Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2.Wnioski i interpelacje radnych.
3.Stan oświaty w mieście. Realizacja zadań statutowych przez szkoły podstawowe,
gimnazja i przedszkola.
4.Podjęcie pakietu uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 rok,
-  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady
   Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad
   gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja,
- w sprawie  przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Złotoryja na lata
   2007 – 2013.
5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6.Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski poinformował, że w okresie między sesjami Rady Miejskiej zajmowano się następującymi sprawami:

- trwają prace przy budowie budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Szkolnej nr 8
wraz z zagospodarowaniem terenu,
- ogłoszono przetarg na wykonanie  zadania „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- trwają przygotowania do rozpoczęcia przez wykonawcę prac  związanych z budową ulicy Lubelskiej,
- podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania: budowa ulicy Lubelskiej , na kwotę  698 tys. zł,
- ogłoszono przetarg na remont lokalu przy ul.W.Polskiego 12b/3,
- przystąpiono do malowania oznakowania poziomego,
- trwają remonty cząstkowe dróg / na ukończeniu/,
- realizowane jest oświetlenie na ul. Nasypowej,
- przygotowywano wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy projekt
lokalnego programu rewitalizacji,
- nadzorowano realizację projektu  pn. „Turystyczny Rozwój Pogranicza. Turystyczne
zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia”, rozpoczęto realizację programu profilaktyki dzieci i młodzieży w ramach projektu „Zespół otwartych stref sportowo – rekreacyjnych w Złotoryi wraz z organizacją zajęć sportowych”,
- miasto wzięło udział w jednym z największych Targów Turystycznych  „Tour Tec” w Jeleniej Górze,
- odbyły się spotkania z okazji świąt branżowych z pielęgniarkami, pracownikami bibliotek,  a także cykliczne spotkanie z 80- latkami,
- miasto było współorganizatorem wyścigu „Szlakiem Grodów Piastowskich”,
- prowadzone są przygotowania do „Dni Złotoryi”,
- Dni Złotoryi i Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota otwierają obchody „Dni Dolnego Śląska”  organizowane przez Urząd Marszałkowski.


AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zgłosił następujące sprawy:
1/ Konieczności  postawienia pojemnika na surowce wtórne na ul. Joannitów.
2/ Zaproponował aby w ramach przygotowań do obchodów 800-lecia miasta  pokusić się
    o przetłumaczenie dokumentu  pn.”Prawa  Magdeburskie”,
3/ Na ul. Basztowej w kilku miejscach wykrusza się kostka, podobnie na ul. Joannitów.
    Jest rzeczą zrozumiałą, że przy tak dużej inwestycji pewne  niedociągnięcia mogą się
    zdarzyć, ale chodzi o ich szybką naprawę.

Radna Barbara Listwan -  poruszyła sprawę  trasy przez którą przechodzą  pochody, korowody , jeżdżą wyścigi kolarskie  i która stanowi główne zejście nad Zalew. Chodzi mianowicie o wygląd ul.  Kościuszki a głównie  o stan chodników na tej ulicy.  Dla wizerunku miasta konieczna jest szybka ich naprawa.

Radny Roman Gorzkowski -  poprosił o wyjaśnienie, dlaczego na plakacie z okazji „Dni Złotoryi” nie znalazła się impreza organizowana przez TMZZ w dniu 22 maja . W sprawie imprez Urząd Miejski zwrócił się do TMZZ a po ich podaniu  na plakacie  znalazły się imprezy od 23 maja br.  Czy nie można było z organizatorami ustalić daty? Druga sprawa to brak koordynacji imprez .Okazuje się bowiem, że  kilka z nich odbywa się w tym samym czasie . Stąd pytanie: czy nie można ich tak ustalić żeby się nie  dublowały?

Rada Liliana Wolańska -  zapytała  o budynek przy ul. Słowackiego 14  . Czy rodzina Państwa Sawów dostała mieszkania ? Co będzie z tym budynkiem ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając zwrócił się z pytaniami:
1.Czy jest  ustalony termin  remontu ul. Górniczej ?
2. Działkowcy pytają kiedy będzie  położona kostka na drodze do ogródków działkowych
na ul. Górniczej ?

Na sesję przybyła radna Krystyna Barcik – stan rady 14 osób.


AD. 3 -  STAN OŚWIATY W MIEŚCIE.  REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE,  GIMNAZJA I PRZEDSZKOLA.

Na sesję przybył radny Bogdan Łoś- stan radnych 15 osób.

Omówienia informacji w imieniu Burmistrza Miasta dokonał Główny Specjalista ds. Oświaty  Zbigniew Wróblewski.
Przybliżył radnym  problemy oświatowe w mieście poprzez omówienie  zadań statutowych
i zmian jakie zaszły w przepisach dotyczących oświaty w ostatnim okresie.
Poruszył między innymi  sprawę możliwości przyjęcia , na prośbę rodziców, dzieci 6-letnich do szkoły. Obowiązek  uczęszczania do szkoły dzieci 6 -letnich  nastąpi w roku 2012 , a dzieci 5 -letnie będą objęte wychowaniem wczesnoszkolnym od rok 2011. Nastąpiło ograniczenie  biurokracji szkolnej poprzez przekazanie opiniowania  arkuszy organizacyjnych z Kuratorium do Burmistrza. Zmianie uległy przepisy dot. powoływania dyrektorów placówek poprzez zwiększenie w komisjach liczby osób – przedstawicieli  organu prowadzącego placówkę. Pojawiły się także zapisy pozwalające organowi prowadzącemu kontrolować szkoły społeczne. Środki na wynagrodzenia  w oświacie muszą być na poziomie średniej krajowej. Stwierdził, że sieć placówek oświatowych w mieście jest
dobrze  zorganizowana i spełnia  wymagania społeczeństwa. Zaplanowane zadania remontowe i  inwestycyjne  będą w większości realizowane  w okresie letnim.  Zadawalający jest także  poziom wykształcenia kadry pedagogicznej.  Z roku na rok zwiększa się liczba nauczycieli dyplomowanych, którzy  otrzymują najwyższe wynagrodzenie.  Szkoły mają duże osiągnięcia , współpracują z zagranicą, prowadzone są działania z zakresu ekologii. Zarówno szkoły jak i przedszkola uczestniczą w imprezach miejskich.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  podziękował za tak obszerne omówienie
tematu.

Radny  Tadeusz Oleksów   zapytał czy w związku z wypowiedzią, że przedszkola i żłobek spełniają oczekiwania mieszkańców  każde dziecko znajdzie w nich miejsce .

Główny specjalista ds. Oświaty Zbigniew Wróblewski  odpowiedział, że w chwili obecnej jest jeszcze 10 miejsc w przedszkolu na ul. Staszica. Komplety dzieci są w przedszkolu na ul. Górniczej i w Żłobku Miejskim. Co zdarzy się w trakcie roku szkolnego
2009/10 nie możemy przewidzieć.  Trzeba powiedzieć, że rokrocznie w m-cu wrześniu
kilkoro dzieci odchodzi z przedszkola  bo nie może się zaaklimatyzować.

Radny Leszek Antonowicz  podsumowując , optymistycznie  ocenił stan złotoryjskiej oświaty. W zakresie bazy zrobiono więcej przez 7 lat niż przez  ostatnie 20 lat. Budynki naszych szkół nie odbiegają od szkół zagranicznych.  Pesymizm budzi jednak stan przepisów oświatowych i działania od strony ministerialnej. Każdy kolejny rok przynosi zmiany, które są ciężkie do wprowadzenia przez  nauczycieli. Przykładem jest sprawa powstania gimnazjów, która jest nieporozumieniem. Kolejny przykład to brak zgody rodziców na zmianę szkoły przez dziecko w przypadku orzeczenia  o brakach rozwojowych dziecka. Nauczyciele nie mogą zwrócić uwagi uczniowi bo to jest niezgodne z przepisami natomiast uczniowie nie podlegają żadnej karze itp.  Osobom związanym ze szkołą takie problemy nie są obce.  Wiem, że nie są to sprawy należące do kompetencji Burmistrza tylko ministerialne . Wiem także, że muszą być prędko zmienione bo odbywa się to ze szkodą dla wychowania dzieci.

Rada przyjęła informację Burmistrza Miasta o stanie oświaty w mieście do wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając ogłosił przerwę w obradach od godz.
14.20 do 14.30.

Po wznowieniu obrad  Rada  przystąpiła do realizacji  4 pkt porządku obrad.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta omówiła  Skarbnik Miasta Grażyna Soja.
Następnie głos zabrała radna Krystyna Barcik – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,  która stwierdziła, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji  i przy 1 głosie wstrzymującym się został skierowany pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 15        przeciw -  0  wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę  Nr XXXI/178/2009  w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 rok.

Przed głosowaniem nad kolejnym projektem uchwały głos zabrał radny Waldemar Wilczyński Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej i  przekazał, że
projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w  Uchwale Nr XXVI/153/2008  został pozytywnie zaopiniowany i skierowany na sesję Rady Miejskiej.

Rada w głosowaniu:
za – 15     przeciw – 0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr XXXI/179/2009 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Złotoryja.


Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013   głos zabrał  radny Roman Gorzkowski. 
Stwierdził, że  program rewitalizacji jest  dokumentem bardzo ważnym . Może przynieść bardzo poważne zmiany społeczne Program był konsultowany z Komisją Gospodarczą Rady Miejskiej.
Następnie przekazał swoje uwagi do programu:

1.Na stronie 5 i 49  nie wspomniano o czynnym pasażerskim połączeniu kolejowym z Jerzmanic Zdroju przez Złotoryję do Wrocławia,
2.Strona 8 – jest: Mons Aurum, powinno być Mons Aures,
3.Strona 9 – jest: Rupchert, powinno być: Ruprecht,
4.Strona 10 – jest: splądrowane przez husarzy. Powinno być: przez husytów
                   jest:Wildengerga, powinno być: Wildenberga,
5.Strona 14  jest: 45% zniszczeń wojennych. To nieprawda- miasto zostało zniszczone
                  w niewielkim procencie,
6.Strona 15 – jest: od 1965 r. Dni Złotoryi organizowane przez Towarzystwo Miłośników
                   Złotoryi. Nieprawda – TMZ nie organizowało DZ i już dawno nie istnieje.
7.Strona 17 – jest: w połowie wysokości północnej wieży biblioteka łańcuchowa; na
                   początku XX wieku zamontowano zegar,
8.Strona 8  -  jest: Brama Górna zwana Basztą Kowalską. To nie jest to samo.
9.Strona 24 – nie wspomniano o ostatniej renowacji Fontann w Rynku, figury na
                   Fontannie Górników powstały w 1942 r.,
10.Strona 27- nie istnieje muzeum pod nazwą Muzeum  Ziemi Złotoryjskiej,
11.Strona 31 – jest: w terenach administracyjnych miasta wydzielono 4.068,7 hektarów
                    obszaru prawnie chronionego ( z czego  3,6% zajmują rezerwaty przyrody
                   a 27,7 % parki krajobrazowe”. Nieprawda – w granicach miasta nie ma ani
                   jednego rezerwatu przyrody bądź parku krajobrazowego,
12.Strona34 – jest: plant klonolistny. Powinno być: platan klonolistny,
13.Strona 34 i inne – gdy cytujemy strony internetowe trzeba podawać datę dostępu,
                   wówczas wiadomo, że dane są aktualne w danym dniu,
14.Strona 70 – w odniesieniu do Złotoryi trudno zgodzić się z opinią, że stowarzyszeń
                   i organizacji społecznych „ jest ...... stosunkowo mało a przyczyn tego stanu
                   rzeczy należy upatrywać w braku samoorganizacji społeczeństwa i niskiej
                  aktywności mieszkańców”.
15.Strona 72-95 – można by pokusić się o aktualniejsze dane z 2007-2008 r.,
16.Strona 109 – jest: Urząd Miejski Złotoryi.... przygotował i wytyczył wiele szlaków
                    turystycznych rowerowych i pieszych, w tym Szlak Wygasłych Wulkanów,
                    szlak Brzeżny, Szlak Polskiej Miedzi....” Nieprawda, żadnego z tych
                    szlaków nie wytyczył Urząd Miejskiej w Złotoryi,
17.Strona 15 – w LO w Złotoryi nie ma już klas dwujęzycznych,
18.Strona 142,146 – z mapy wynika, że Góra Mikołaja leży poza obszarem rewitalizacji a na
                             s.146 jest wymieniany kościół na GM jako leżący na tym obszarze,
19.Strona 146 – nie ma już kościoła Św. Krzyża a kościół św. Mikołaja,
20.Strona 194 – do lokalnych czasopism propagujących program rewitalizacji  proponuję
                      dopisać „Echo Złotoryi”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając - zapytał, czy radny Gorzkowski  chce zgłoszone uwagi  złożyć  jako interpelacje czy ma to być wniosek ?

Radny Roman Gorzkowski  - odpowiedział, że wprowadzenie uwag  nie musi się  stać na dzisiejszej sesji. Panu Burmistrzowi chodzi o przyszłość miasta a uwagi dotyczą historii.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  podziękował Panu Gorzkowskiemu  za zgłoszone uwagi. Są one słuszne  dla historyków i je można wprowadzić jako erratę do programu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  podsumowując stwierdził, że program
należy uchwalić.  Konieczne zmiany można dokonać  na kolejnej sesji Rady.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Waldemar Wilczyński  w imieniu Komisji Gospodarczej powiedział, że program rewitalizacji był omówiony na posiedzeniu przez Pana Kupaja Kierownika Zespołu Opracowującego Program.

Radni w głosowaniu :
za- 15    przeciw -     0   wstrzymało sie -  0  
podjęli Uchwałę Nr XXXI/180/2009 w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013.


AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych:
1/ Józefa Banaszka -  proszę aby sprawy typu „ wykruszona kostka” były na bieżąco zgłaszane do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego,
Pojemnik na surowce wtórne znajduje się  50 m od ul. Joannitów.
Przetłumaczenie dokumentu aktu nadania praw  uważam za cenną inicjatywę

2/ Barbarę Listwan -  remont ul. Kościuszki -  w tym zakresie robimy prace remontowe w 50 % -  na resztę nie ma  środków.

3/Radnego  Andrzeja Zająca  -  remont ul. Górniczej nie będzie wykonany  z powodu braku pieniędzy, to samo dotyczy  przejścia do ogrodów działkowych.  O braku środków na niektóre zadania informowałem już kilkakrotnie. Budżet jest oparty na realizacji dochodów, jeżeli dochodów nie ma niezależnie od nas  wydatki nie mogą następować.

4/ Radnego Romana Gorzkowskiego -  w Urzędzie Miejskim za wszystko odpowiada
jednoosobowo Burmistrz.  Święto Miasta trwa od soboty do niedzieli. Kalendarz imprez chcieliśmy jak najbardziej rozszerzyć ale wydawca plakatu nie miał możliwości umieszczenia wszystkiego na plakacie w taki sposób aby był czytelny. Stąd znalazły się na nim imprezy od 23 maja. Nikogo z urzędników nie upoważnię do koordynowania imprez.
Każdy organizuje imprezy kiedy chce.

5/ Radną Lilianę Wolańską -   nie ma jeszcze przeznaczenia na budynek na ul. Słowackiego 14. Państwo Sawa otrzymali mieszkania na ul. Sportowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o przekazanie radzie informacji o realizacji uchwały budżetowej.

Radna Barbara Listwan – powiedziała, że nie jest  usatysfakcjonowana udzieloną przez Burmistrza odpowiedzią. Rok temu w informacji międzysesyjnej  powiedział Pan , że chodniki na ul. Kościuszki są sukcesywnie wykonywane. Powtarzam, że ze względu na odbywające się w mieście imprezy  wstyd jest, że ulica tak wygląda.

AD. 6.    SPRAWY RÓŻNE.

Radna Wiesława Żak  zwróciła się z prośbą  o poinformowanie Rady o sytuacji rodzin  z budynku z katastrofy budowlanej na ul. Chrobrego. Krążą różne opinie na ten temat.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, ze wszyscy lokatorzy tego budynku  otrzymali mieszkania zastępcze. Na opinie krążące w mieście nie mamy wpływu. Zlecono  badanie budynku  i po otrzymaniu ekspertyzy będzie wiadomo co z nim robić dalej.
Stało się tak ze względu na nieodpowiedzialność ludzi wykonujących wykop. Dziwne jest tylko to, że w budynku jest 3 właścicieli i do nikogo nie było pretensji tylko do gminy.

Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji,  o godz.  15,20 Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając ogłosił sesję za zamkniętą.
                 
                                                                         

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Andrzej Zając


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.06.2009 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.06.2009 11:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 52