Protokół Nr XXXII/2009
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 30 czerwca 2009 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając.  Przewodniczący stwierdził, ze w sesji uczestniczy 11 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję:  Panią Marię Filipowicz Kierownika Przychodni Rejonowej w Złotoryi, Pana Damiana Klickiego Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, przedstawicieli władz miejskich z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim oraz
pozostałych zaproszonych gości.

Radni w głosowaniu:    za – 11     przeciw -  0   wstrzymało  się – 0    przyjęli Protokół Nr
XXXI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r.

                               Radni nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad sesji, który przedstawia się następująco:

1.Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2.Wnioski i interpelacje radnych.
3.Przychodnia Rejonowa w Złotoryi – informacja o funkcjonowaniu jednostki w roku
2008 i I półroczu 2009 r.
4.Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. - w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 rok,
4.2. - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu
          budżetowego,
4.3. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni
          Rejonowej w Złotoryi za 2008 rok,
4.4. - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe
          odprowadzenie ścieków,
4.5. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi
          z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
          Miasta Złotoryja na lata 2005 – 2009 zmienionej Uchwałą Nr XLVII/312/2006
          z dnia  30 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007 r.,
          Uchwałą Nr XI/64/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XIV/80/2007 z dnia
          6 grudnia 2007 r., Uchwałą Nr XXV/143/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.,
          Uchwałą Nr XXVIII/165/2009 z dnia 2 marca 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXX/174/
          2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6.Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  przedłożył informację z pracy między sesjami Rady Miejskiej. W okresie  tym zajmowano się następującymi sprawami:
- trwają prace przy budowie budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Szkolnej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu,
przejęto 191 m nowo wybudowanej sieci  wodociągowej w ulicy Widok,
rozpoczęto prace na ul. Lubelskiej,
wyłoniono wykonawcę na remont dachu i wentylacji na Przedszkolu Nr 2 przy
ul. Górniczej 21-23,
wyłoniono wykonawcę na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych przy ul.Staszica-
II etap”,
zakończono modernizację chodnika przy ul. Rzemieślniczej i Wiosennej  a rozpoczęto
na ulicach: Wilczej i Zimowej,
przystąpiono do remontu lokalu mieszkalnego przy ul. W.Polskiego 12b/3, jest to
mieszkanie dla repatriantów z Kazachstanu,
istniejące place zabaw zostały wyposażone w nowe elementy zabawowe / 7 szt/,
ogłoszono przetarg nieograniczony na zadania: „Rewitalizacja  obszaru Starego Miasta
Złotoryja” oraz  „dostawę sprzętu sportowego na realizację zajęć sportowych w ramach
projektu – Zespół Otwartych Stref Sportowo -Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją
zajęć sportowych”,
zakończono i odebrano 2 zadania inwestycyjne, a mianowicie:
1.  Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi. Odbudowa historycznego układu
      urbanistycznego,
2.   Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją
     zajęć sportowych część 2 „ - zagospodarowanie terenów przedszkoli.
ogłoszono drugi przetarg na zadanie pn.”Turystyczny rozwój pogranicza. System
monitoringu miejskiego w Złotoryi – bezpieczny turysta”,
złożono wnioski o dofinansowanie następujących zadań:  1.”Informatyzacja Gminy Miejskiej  Złotoryja poprzez budowę systemu elektronicznej administracji zmierzającej do powstania e-usług publicznych”,  2. „Renowacja XV-wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi” w ramach działania 6.4.”Turystyka kulturowa”,  3. „Rozwój aktywnych Form
Turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – zagospodarowanie zalewu w Złotoryi”,
wykonano projekty i otrzymano pozwolenie na budowę:   wymianę i przebudowę sieci wodociągowej ul. Rynek, Piłsudskiego i Klasztornej. Na ul. Klasztornej nastąpi także
przebudowa kanalizacji deszczowej,
trwają prace związane z rozliczeniem wniosku pn.: „Śladami rzemiosła w Euroregionie
Nysa – prezentacje euroregionalne” w ramach Programu  Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013,
Gmina Miejska Złotoryja zdobyła II miejsce w konkursie  „Aktywna Gmina 2008”
organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego przez
Stowarzyszenie „Aktywni” z Warszawy,
miasto było współorganizatorem z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów  „Powitania Lata 2009”,
Telewizja Wrocław zrealizowała program „Region na obcasach” promujący walory
turystyczne, kulturalne i rekreacyjne Złotoryi. Emisja programu odbędzie się w środę
1 lipca o godz. 19.oo w TVP Wrocław.
Burmistrz Miasta  poinformował  ponadto , że Miasto Złotoryja zostało wyróżnione „Kluczem Sukcesu” za prowadzenie prawidłowej gospodarki w mieście w roku 2008 w kategorii „najbardziej gospodarna gmina miejska”. Wyróżnienie dotyczyło gmin dolnośląskich.
Statuetkę „Klucz Sukcesu” wraz z  dyplomem  radni mogli oglądać  na sali obrad.

AD. 2   WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zgłosił następujące sprawy:
1.Wnoszę o przekazanie radnym informacji o wysokości funduszu wynagrodzeń za rok 2008 oraz za 6 m-cy 2009 r. w RPK w Złotoryi łącznie z wypłaconymi nagrodami i premiami z podziałem na Zarząd, Radę Nadzorczą i pozostałych pracowników. Chodzi o ustalenie jaką część przychodów firmy stanowią te koszty.
2.Gdy szacowane są koszty do wyceny przy ustalaniu ceny wody i ceny oczyszczania ścieków przyjmowane są pewne założenia najczęściej co do wzrostu kosztów poszczególnych elementów wyceny.  Życie  jednak najczęściej odbiega od przyjmowanych  założeń. Jak dotąd nigdy nie otrzymywaliśmy z RPK żadnej analizy porównawczej założeń w odniesieniu do rzeczywistości. A z tego można wysunąć wnioski na ile zasadne były podwyżki, na ile firma zawyżyła planowane koszty i uzyskała nieprzewidziane dochody lub straty gdy szacunek był zbyt niski . Dlatego
wnoszę o taką pełną analizę porównawczą za ubiegły okres.
3.Kryzys gospodarczy dotyka wszystkich a w konsekwencji mieszkańców Złotoryi i ich rodziny. Możliwości finansowe rodzin stają się więc coraz bardziej ograniczone. Prezes RPK Pan Damian Klicki na Komisji Gospodarczej wyjaśnił, że najbardziej znacząca część podwyżki ceny wody i ścieków wynika z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego RPK. Burmistrz Miasta  kilka miesięcy temu uprzedzał radnych, że w wyniku kryzysu dochody naszej gminy znacznie się obniżyły i  w związku z tym wiele zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok nie będzie mogło być realizowanych, po prostu braknie na to pieniędzy. Skoro więc pieniędzy brakuje należy także zweryfikować / obniżyć/  założenia WPI RPK a nie forsować go i przerzucać koszty na mieszkańców miasta. Wnoszę więc o urealnienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego RPK poprzez obniżenie kosztów założonych zadań i przystosowanie ich do rozsądnej możliwości mieszkańców miasta.
4.Na posesji ul. Lipowej 8 jest problem ze spływającymi wodami opadowymi z terenu boiska po dawnym OHP z ul. Broniewskiego. Należy podjąć  temat odprowadzania wód opadowych z terenu dosyć dużego powierzchniowo boiska.

Radny Tadeusz Oleksów
Od 1 lipca przestają jeździć autobusy MPK linii 22. Osoby niepełnosprawne a zwłaszcza  na wózkach inwalidzkich , matki z  małymi dziećmi obawiają się takiej sytuacji bo nie mogą  jeździć busami.

Na sesję przybyła radna Krystyna Barcik – stan radnych 12 osób.

Radny Roman Gorzkowski -
1.Tereny wokół Muzeum Złota zostały pięknie uporządkowane.  Czy będą remonto-
wane schody  prowadzące z al. Miłej na ten teren ?
2.Co dzieje się ze sprawą Państwa Moczulskich? Prasa donosiła, że Pan Burmistrz
wzywa ich do rozebrania wejścia do kawiarni / dobudówka w Rynku/.
3.Czy znaleziska archeologiczne z ul. Szkolnej przekazane zostaną do Muzeum Złota?
4.Wracając do zakończonych Dni Złotoryi  przypominam, że zazwyczaj trwały cały tydzień. Tak  wynikało też z plakatu, choć nie było na nim wszystkich imprez zgłoszonych przez organizacje złotoryjskie. Tymczasem w internecie ukazała się informacja , że Dni Złotoryi i Międzynarodowe Mistrzostwa w Płukaniu Złota rozpoczynają się korowodem co oznaczałoby, że Dni Złotoryi trwają 3 dni. O tą sprawę pytają mieszkańcy miasta. Chciałbym również aby treść plakatów zależała od władz miasta a nie drukujący plakat ma decydować co na nim umieścić.

Radna Kinga Maciejak:
Przy wjeździe do Złotoryi od strony Legnicy  znajduje się tablica „Złotoryja Miasto Złota” .Tablica  ma bardzo zniszczony cokół, który wymaga remontu.

Radna Wiesława Żak:
Wojewódzki Zarząd Dróg  dokonał przycinki drzew na ul.W.Polskiego i Staszica. Teren pozostawiono nieuporządkowany. Proszę o zwrócenie im uwagi na  konieczność  sprzątania po wykonanych robotach.
              
Radny Bogdan Łoś:

W imieniu mieszkańców ul. Zagrodzieńskiej  zwrócił się z prośbą  o:
1.uprzątnięcie  z chodników  liści  z okresu zimowego,
2.przycięcie gałęzi krzewów  wiszących nad chodnikiem i wyremontowanie poręczy przy chodniku,
3.wykoszenie trawy na boisku sportowym.


AD. 3 – PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI – INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU JEDNOSTKI W ROKU 2008 I I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

W punkcie tym  Pani Maria Filipowicz Kierownik Przychodni Rejonowej w Złotoryi
przedstawiła  zakres świadczonych usług przez Przychodnię, a mianowicie:
- usługi świadczone przez  lekarzy pierwszego kontaktu,
- opiekę profilaktyczną nad uczniami w placówkach nauczania i wychowania,
- świadczenia medyczne z zakresu ginekologii i położnictwa,
- leczenie stomatologiczne,
- programy realizowane z NFZ,
- zatrudnienie w Przychodni,
- liczbę osób zapisanych do lekarzy pierwszego kontaktu,
- liczbę badań wykonanych w pracowniach Przychodni
Następnie omówiła sytuację finansową Przychodni  oraz prognozę  funkcjonowania na lata następne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  podsumowując wystąpienie  stwierdził, że przedstawiony Radzie materiał o działalności Przychodni został sporządzony rzetelnie i szczegółowo. Informacja była omówiona na Komisji Spraw Społecznych i bez uwag została skierowana na sesję Rady. Podziękował Pani Marii Filipowicz za dobre  przygotowanie
materiału na sesję.
Rada przyjęła „Informację o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Złotoryi w roku 2008 „ do wiadomości.

AD. 4 – PODJĘCIE  PAKIETU UCHWAŁ.

Głos zabrała Skarbnik Miasta Pani Grażyna Soja. Poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie  zarówno dochody jak i wydatki zwiększone zostały o kwotę 72.699 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Lubelskiej w Złotoryi oraz na budowę boiska sportowego przy ul. Krzywoustego  w ramach „Moje Boisko – ORLIK 2012”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Krystyna Barcik -  przekazała, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji i większością głosów przy 1
wstrzymującym się  skierowany został na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  11        przeciw -  0     wstrzymało się  - 1
podjęła Uchwałę Nr XXXII/181/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 rok.

Przed  przystąpieniem do  głosowania nad projektem uchwały o zaciągnięciu kredytu Skarbnik Miasta Grażyna Soja wyjaśniła, że  kredyt w wysokości 500 tys. zł  będzie zaciągnięty na preferencyjnych warunkach na budowę ul. Lubelskiej.
Radna Kinga Maciejak  zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały nie jest wymieniona wysokość kredytu. Brak kwoty 500 tys. zł.

Skarbnik Miasta przeprosiła za to uchybienie i wskazała gdzie kwota powinna być wpisania. W § 1. po słowach „ kredyt długoterminowy” winno być wpisane w wysokości 500 tys. zł / słownie: pięćset tysięcy zł/.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Krystyna Barcik  stwierdziła, że projekt uchwały  był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i większością głosów skierowany na sesję Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając zaproponował  Radnym aby głosować
projekt uchwały z ww. poprawką.

Radni w głosowaniu:
za – 11      przeciw – 0     wstrzymało się -  1
podjęli Uchwałę Nr XXXII/182/2009  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Następnie głos zabrała  Radna Kinga Maciejak - członek Społecznej Rady Przychodni  Rejonowej w Złotoryi z ramienia Wojewody.  Poinformowała, że  Rada Społeczna na  swym posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2008.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Krystyna Barcik  poinformowała, że Komisja po zapoznaniu się z bilansem Przychodni za rok 2008 r. i wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika i Księgową Przychodni -  jednogłośnie skierowała projekt  uchwały na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 12    przeciw -  0    wstrzymało się   - 0
podjęli Uchwałę Nr  XXXII/183/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2008 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały o numerze roboczym 4.4. głos zabrał  Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów.  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Prezesa RPK w Złotoryi Pana Damiana Klickiego. Komisja wysłuchała uzasadnienia konieczności podwyżki cen wody i ścieków  i uznała, że proponowane ceny  są za wysokie w stosunku do możliwości finansowych mieszkańców miasta.

Radni w głosowaniu:
za – 1     przeciwko -    7     wstrzymało się – 4
nie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  w tabeli nr 26 dopisane zostało zadanie  nr 3. Chodzi  mianowicie o realizację zadania informatyzacji Gminy Miejskiej Złotoryja.Następnie odpowiadając na pytanie  radnego Iwo Mateckiego -  czy znany jest zakres informatyzacji, czy to dotyczy dokumentów wewnętrznych?  -  Burmistrz Miasta  odpowiedział , że będzie to obsługa mieszkańców przez internet.

Radna Krystyna Barcik wyjaśniła, że Komisja Budżetu i Finansów  na swym posiedzeniu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPI i skierowała  go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 12       przeciw – 0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę  Nr XXXII/184/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005 – 2009 zmienionej Uchwałą Nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007 r., Uchwałą Nr XI/64/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XIV/80/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r., Uchwałą Nr XXV/143/2008 z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVIII/165/2009 z dnia 2 marca 2009 oraz Uchwałą Nr XXX/174/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Odpowiadając na  wnioski i interpelacje radnych Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski
wyjaśnił:
radnemu Józefowi Banaszkowi -  na  pytanie 1 i 2  odpowiem panu pisemnie.  Proszę zwrócić uwagę na niespójność swojej wypowiedzi. Z jednej strony mówi Pan o  konieczności korekty WPI a z drugiej zgłasza pan nowe zadania do wykonania / ul.Lipowa/.

radnemu Tadeuszowi Oleksów -  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy zrezygnowało  z obsługi miasta Złotoryja likwidując linię „22”.Powodem likwidacji są zbyt duże koszty utrzymania. Przeprowadzone badania linii”22”  wykazało, że zbyt mało ludzi podróżuje tą linią / oprócz rana i popołudnia/. Prowadzimy rozmowy z PKS-em o zabezpieczenie dojazdu młodzieży do szkół od dnia 1 września br. z przystanków linii  22. Jeden z autobusów ma być niskopodwoziowy  dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie autobusów PKS będzie kosztowało miasto ok 5.000 zł miesięcznie.

radnemu Romanowi Gorzkowskiemu - schody  na al. Miłej zostaną wyremontowane z chwilą rewitalizacji al. Miłej. Państwo Moczulscy przegrali sprawę w Sądzie. Odnośnie znalezisk z ul. Szkolnej  ustalę, co mają z nimi zamiar zrobić. Nawiązując do Dni Złotoryi pozwoli Pan, że w tej sprawie nie będę się już wypowiadał.

radnej Kindze Maciejak - jak Pani radnej wiadomo miasto tnie koszty, nie będą więc wykonywane nowe zadania   jak np. remont cokołu.  

radnej Wiesławie Żak - uwaga jest słuszna, Dolnośląski Zarząd Dróg zachowuje się tak właśnie i w tej sprawie wystosuję do nich kolejne pismo. Niezależnie od tego RPK także nie zawsze sprząta po wykonywanych pracach i w tej sprawie przeprowadziłem rozmowę z Prezesem RPK.

radnemu Bogdanowi Łoś -  sprawę uporządkowania ul. Zagrodzieńskiej  przekazałem Z-cy Burmistrza, który będzie prace pilotował.

AD. 6     SPRAWY  RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  złożył Burmistrzowi Miasta i pracownikom Urzędu - w imieniu Rady Miejskiej - serdeczne gratulacje z okazji  otrzymania „Klucza Sukcesu”.
W podziękowaniu – Burmistrz Miasta stwierdził, że  wyróżnienie jest wspólnym sukcesem wszystkich mieszkańców miasta.
Radna Wiesława Żak   zgłosiła konieczność uzupełnienia istniejących już progów zwalniających / np. ul. Słowackiego/.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  wracając do sprawy podwyżki cen wody i ścieków  stwierdził, ze argumentacja podwyżki była zasadna i słuszna ale jest to sprawa bezpośrednio dotycząca sytuacji materialnej mieszkańców w tym: bezrobotnych, emerytów , rencistów itp. Rada zdaje sobie sprawę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ,mimo nie podjęcia uchwały,podwyżki będą obowiązywały. Proszę jednak o zastanowienie się nad wprowadzeniem podwyżek od przyszłego roku. Urząd Miejski powinien znaleźć pieniądze na dopłaty i wiem, że zapyta mnie Pan z jakich to zrobić pieniędzy. Apeluję jednak do Pana Burmistrza aby zastanowił się nad elementem ochronnym nad mieszkańcami. I to mimo czasu kryzysu.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował Radę, że pod koniec m-ca sierpnia
zajdzie konieczność odbycia sesji Rady Miejskiej w celu zatwierdzenia następnych etapów rewitalizacji i  z taką prośbą zwróci się do rady. Jeżeli chodzi  o temat podwyżki cen wody i ścieków  to rozumie stanowisko radnych ale czasami zachodzi potrzeba podjęcia twardej decyzji. Przedstawiona taryfa będzie obowiązywała i wynika z bieżących kosztów RPK /energia poszła w górę o 32 %/.

O godzinie 14,45 wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając ogłosił sesję za zamkniętą.

Protokółowała:                                                                     

K. Kamińska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2009
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.07.2009 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.07.2009 10:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 36