Protokół Nr XXXIV/2009
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 24 września 2009 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz.13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy  13 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję  przedstawicieli władz miejskich z Burmistrzem Miasta Ireneuszem Żurawskim oraz pozostałych zaproszonych gości.

Radni w głosowaniu:  za -  12      przeciw -   0    wstrzymało się – 1  przyjęli  Protokół  Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do proponowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1.Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2.Wnioski i interpelacje radnych.
3.Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - sprawozdanie z działalności
w roku 2008.  Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2009 r.
4.Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. - w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 rok,
4.2. - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego,
4.3. - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania
          wieczystego nieruchomości,
4.4. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
4.5. - w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących
          postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja,
4.6.-  w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących
         działania Burmistrza Miasta Złotoryja,
4.7. - w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi
         z dnia  26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu
         Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005 – 2009  zmienionej uchwałą ..
         itd.......
5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6.Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował, że  w okresie między sesjami Rady Miejskiej zajmowano się następującymi sprawami:
prowadzono bieżące prace związane z inwestycją „Rewitalizacja  obszaru Starego
 Miasta Złotoryja” ulice: Piłsudskiego, Klasztorna, Chopina,
- zakończono zadanie inwestycyjne pn.:”Zespół Otwartych Stref Sportowo -
Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”  oraz  uzyskano
pozwolenie na użytkowanie ww. kompleksu,
- złożono wniosek o płatność inwestycji pn.: „Rozwój turystyczny pogranicza.
Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia”,
- zakończono  i odebrano zadanie pn.: „Turystyczny rozwój pogranicza  -  System
monitoringu miejskiego w Złotoryi – bezpieczny turysta”.Trwa przygotowywanie
wniosku o płatność,
- złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „Miasta”
na następujące inwestycje:
x  Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap I ulice: Basztowa,
   Niepodległości, Joannitów, Piłsudskiego, Klasztorna, Krasickiego, Chopina,
x  Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja -  etap II ulice: Rynek, Górna,
x Renowacja XV wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi,
- złożono wniosek o płatność inwestycji pn.: Śladami rzemiosła w Euroregionie
Nysa – prezentacje euroregionalne”  w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007  -
2013”,
- trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury Strategicznej  Oceny
Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Złotoryja na lata 2007 – 2013,
- trwają prace przy budowie  boiska z programu „Orlik 2012”,
- trwa procedura odbioru ul. Lubelskiej,
- rozpoczęto budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach : Mazowieckiej, Pomorskiej i Kujawskiej,
złożono wniosek do WFOŚiGW  na zadanie jak wyżej,
- złożono wnioski do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lokalnych
2008 – 2011”  na ul. Górniczą i Broniewskiego,
- zakończono II etap  rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Staszica,
- zakończono budowę dojazdu do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy
ul. Górniczej,
- rozpoczęto remont elewacji, dachu i klatki schodowej budynku  przy ul.Cmentarnej 3 a ogłoszono przetarg na remont budynku przy ul. Miłej 5,
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Sybiraka,
- w dniu 22 września  otwarty został kompleks boisk przy ul. Lubelskiej,
- ogłoszono ogólnopolski konkurs „ Zaklęte w kamieniu” , którego  celem jest
promocja  naszego regionu / Gmina Miejska jest współorganizatorem/.

AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE  RADNYCH.

Radna Barbara Listwan -  w swojej informacji Pan Burmistrz  poinformował, że
zakończono prace przy ul. Staszica. Należy uznać więc, że na ul. Krasickiego ścieżki są wyłożone żwirem i piaskiem i przy pierwszym deszczu  woda wypłukuje  koleiny w tym podłożu. Cześć alejek jest wyłożona kostką. Moje pytanie brzmi: czy to tak zostanie czy  wszystkie alejki zostaną wyłożone  kostką.

AD. 3 – REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2008. REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓŁROCZU 2009 R.

Pan Damian Klicki  Prezes Zarządu  Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o.  omówił poszczególne  działy  działalności  Przedsiębiorstwa. Stwierdził, że Spółka posiada płynność finansową, wszystkie płatności związane z zatrudnianiem pracowników są regulowane na bieżąco. Następnie  przedstawił zadania remontowe, które zostały już wykonane lub są w trakcie realizacji. Podkreślił ilość wykonywanych remontów np. wymiana 400 okien w ciągu roku.
Radny Roman Gorzkowski  zwrócił się z pytaniem, : co dalej ze sprawą zezwolenia wodno – prawnego o której jest mowa na stronie 8 sprawozdania ?

Prezes Damian Klicki odpowiedział, że sprawa   wróciła do ponownego rozpatrzenia do Wojewody.

Radna Krystyna Widulińska  poprosiła o informację za jakie pieniądze wykonuje się elewację budynku RPK i dlaczego nie ma o tym mowy w sprawozdaniu.

Prezes Damian Klicki  wyjaśnił, że remont budynku RPK wykonywany jest w III kwartale a  informacja dotyczyła okresu I półrocza br.  Na wykonanie remontu został ogłoszony przetarg, koszt to 500 tys. zł. Zakres robót obejmuje przekładkę dachu,  elewację, termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania. Stan techniczny budynku wymagał szybkiego remontu.

Radna Kinga Maciejak – zapytała, czy S-ka posiada plan prac remontowo – budowlanych do wykonania w II półroczu. Jakie są potrzeby?

Radna Krystyna Widulińska  -  stwierdziła, że „ kiedyś  zadania remontowe były
wywieszone na cały rok i były jawne. Dzisiaj nie wiadomo co i kiedy będzie wykonane.”.

Prezes Damian Klicki -  odpowiedział, że  jest jawność  wykonywanych zadań remontowych. W Spółce  wywieszone są wykazy z terminem wykonywanych prac np. wymiany okien.. RPK posiada także  roczny plan zadań na mieniu komunalnym.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że RPK nie posiada mienia gminy.
Posiada tylko kapitał zakładowy. Właścicielem mienia komunalnego była i jest Gmina Miejska Złotoryja. Pan Prezes nie może decydować o mieniu gminy.
Wszystkie działania na mieniu są jasne i przejrzyste. Mieszkańcy dokładnie wiedzą  jaki jest okres wyczekiwania na np. wymianę okien  u nich w mieszkaniu. Część
zadań remontowych nie można zaplanować bo są wynikiem np. decyzji  Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zadania te wykonywane są w miarę posiadania środków budżetowych.  Każdy mieszkaniec, który składa podanie o wymianę pieca czy okien jest informowany o terminie wykonania robót. Jeżeli występują jakieś nieprawidłowości to proszę podać konkretny przykład. Staramy się  skracać terminy ale jest to uzależnione od posiadanych środków a także od ilości zgłoszeń.
W budynkach nie było remontów od 50 lat co powoduje, że zakres robót jest coraz szerszy. Przykładem może być budynek Rynek 28, którego koszt zaplanowany na 250 tys. wyniesie 500 tys.  zł bo walą się ściany.  Tak więc dzisiaj nadrabiamy zaniedbania sprzed 50 lat. Pomimo, że co roku wymieniamy ok.400 okien  czas wyczekiwania na wymianę wydłuża się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  podziękował Burmistrzowi za informację. Poszerzyła ona nasze wiadomości na te sprawy – powiedział.

Radna Wiesława Żak  -  nawiązując do wypowiedzi radnej Widulińskiej stwierdziła, że  jej wypowiedź jest krzywdząca dla RPK. Pracuję w tym Przedsiębiorstwie  15 lat i wiem, że obecnie  podania od mieszkańców na remonty są załatwiane na bieżąco – powiedziała . W latach poprzednich np. wymieniano w ciągu roku 30 okien a dzisiaj 400- stanowi to chyba  różnicę. Kiedy byłaś pracownikiem S-ki pamiętam jak do poprzednich Prezesów wychwalałaś działalność S-ki pomimo tak słabych wyników. Dzisiaj krytykujesz obecną działalność S-ki i jest to niesprawiedliwe.
Radny Tadeusz Oleksów Przewodniczący Komisji Gospodarczej  poinformował, że sprawozdanie było omawiane przez Prezesa S-ki na posiedzeniu Komisji i radni zauważyli dobrą kondycję finansową RPK. Słowa,które padły są chyba wynikiem troski o stan mienia komunalnego w mieście.

Radny Iwo Matecki -   na Komisji pytałem Pana Prezesa o ilość remontów wykonywanych w pustostanach. Dzisiaj dostałem odpowiedź – to 3 remonty.
Mam pytanie: Jak kształtuje się rentowność poszczególnych działów ?

Prezes RPK Damian Klicki  odpowiedział, że kształtuje się różnie w poszczególnych latach. Trzeba wiedzieć, że S-ka wykonuje także zadania zlecone co przynosi konkretne korzyści finansowe. Stąd środki na remont budynku RPK.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -  w odpowiedzi na pytanie radnego  Iwo Mateckiego   przypomniał, że  trzeba to wiedzieć iż RPK jest S-ką prawa handlowego, której właścicielem jest Gmina Miejska Złotoryja.  Ocenianie Prezesa po pracy poszczególnych działów  jest nieporozumieniem. Chodzi bowiem o to, aby na koniec roku  S-ka się zbilansowała.

Radny Iwo Matecki   odpowiedział „ proszę sobie wyobrazić , że zdaję sobie z tego sprawę”.

AD. 4 - PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów  Waldemar Wilczyński
poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez  Skarbnika Miasta Grażyne Soję.
Komisja  zaopiniowała go pozytywnie i skierowała na sesję rady.

Radni w głosowaniu :
za – 12      przeciw – 1     wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr XXXIV/190/2009 w sprawie  zmiany w budżecie miasta Złotoryja na 2009 rok.

Z-ca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów radny Waldemar Wilczyński  poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu, po szczegółowym omówieniu przez Panią Skarbnik projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego – skierowała go pod obrady Rady.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja -  wyjaśniła, że kredyt będzie przeznaczony na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych.  Za zadania te po ich realizacji trzeba zapłacić a dopiero potem rozliczyć.

Radni w głosowaniu:
za – 12     przeciw -   1     wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr XXXIV/191/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego.

Radny Tadeusz Oleksów  Przewodniczący Komisji Gospodarczej -  przekazał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  omówił korzyści jakie zyskamy dokonując darowizny dla Gminy Chojnów  prawa użytkowania wieczystego  działki nr 629/261.
Komisja jednogłośnie  zdecydowała o przekazaniu projektu uchwały pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 13       przeciw -  0       wstrzymało się  - 0
podjęła  Uchwałę Nr XXX/192/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Następnie głos zabrał  Radny Stanisław Sołtysik - Sekretarz Komisji Rewizyjnej .
W imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  poinformował, że  Komisja na 2 posiedzeniach  rozstrzygnęła skargę Pana Roberta Kulisz. Treść uzasadnienia  znajduje się w projekcie uchwały. W sprawie następnej skargi
Pana Zdzisława Gilowskiego  Komisja nie rozstrzygnęła jej zasadności.  W przesłanych dokumentach brak jest bowiem  uchwały o reprezentowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przez Pana Gilowskiego. Po otrzymaniu uchwały Komisja  sporządzi opinię w tej sprawie.
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Kinga Maciejak -  przeczytała projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Roberta Kulisza  na postępowanie Burmistrza  Miasta.

Radni w głosowaniu:
za – 11   przeciw -  0    wstrzymało się -  2
podjęli Uchwałę Nr XXXIV/193/2009  w sprawie  rozpatrzenia skargi na  działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Następnie  radna Kinga Maciejak   przeczytała treść projektu uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej kontrolę dokumentów w związku ze skargą Pani Aurelii Trytek z ul. 3 Maja 21 na działania Burmistrza Miasta.

Rada w głosowaniu:
za – 12      przeciw – 0    wstrzymało się  - 1
podjęła Uchwałę Nr XXXIV/194/2009  w sprawie zlecenia  przeprowadzenia  kontroli dokumentów  dotyczących Burmistrza Miasta Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej kontrolę dokumentów w związku ze skargą Państwa Anny i Grzegorza  Baran na postępowanie Burmistrza Miasta  radna Kinga Maciejak  odczytała projekt uchwały wraz z treścią skargi.

Radna Barbara Listwan -  zwróciła się z prośbą o  zapoznanie Rady  z treścią załączników do  skargi.

Radca Prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że  na tym etapie Rada nie powinna przeglądać dokumentów. Dokumenty zbada Komisja Rewizyjna  i ona sporządzi  opinie.

Na pytanie radnego Iwo Mateckiego -  czy można podjąć uchwałę nie znając
załączonych do skargi dokumentów - radca prawny Barbara Szynkowska -
wyjaśniła,że rada nie rozstrzyga problemu ale ma obowiązek skierować sprawę do
Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzy wszystkie dokumenty. Tak więc na tym etapie Rada  nie musi znać wszystkich dokumentów.

Radni w głosowaniu:
za – 9      przeciw -   2    wstrzymało się -  2
podjęła Uchwałę Nr XXXIV/195/2009 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących działania Burmistrza miasta Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów   poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski dokładnie omówił projekt uchwały w sprawie zmiany WPI. 11 radnych  pozytywnie zaopiniowało projekt  i skierowało go pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:

za -  13      przeciw -   0    wstrzymało się   -  0
podjęli Uchwałę Nr XXXIV/196/2009  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26  października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005 – 2009 zmienionej Uchwała Nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007 r.,  Uchwałą Nr XI/64/2007 z dnia
9 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XIV/80/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r., Uchwałą Nr XXV/143/2008 z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVIII/ 165/2009 z dnia 2 marca 2009 r., Uchwałą Nr XXX/174/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/184/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.


AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiadając na zapytanie radnej Barbary Listwan poprosił o dokładne określenie o jaką ulicę chodzi. O ul. Św. Jadwigi.
Wyjaśnił, ze po obu stronach ulicy jest taka sama nawierzchnia parkowa żwirowa.
Natomiast na podejściach o nachyleniu większym od 3 %  - podejścia zostały wyłożone  kostką granitową. Zaproponował aby radni poszli na spacer i przekonali się, że tak jest.
Radna Barbara Listwan  -  stwierdziła,  że chodzi jej o to ,że  na nawierzchni alejek parkowych są koleiny wyżłobione przez opady deszczu.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wie o ścieżkach wyżłobionych przez wodę. Wykonawca dał gwarancję na 3 lata  i w jej ramach  nawierzchnia zostanie uzupełniona.

AD. 6 -    SPRAWY RÓŻNE.

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Kinga Maciejak   odczytała Uchwałę
Nr II/184/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej za I półrocze 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej  dodał, że sprawozdanie z wykonania  budżetu
miasta za I półrocze  było przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej.

Radna Krystyna Widulińska  poruszyła następujące sprawy:
1.konieczność wymiany azbestowej rury do wody na ul. Łąkowej 21,
2.na al.Miłej przy budynku nr 3 został źle położony chodnik bo w czasie
deszczów woda wlewa sie do budynku,
3.poinformowała Wspólnota Mieszkaniowa z ul. W.Polskiego 8 lub 12 ,że
w budynku stoi wyremontowany pustostan.
Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że jest to lokal  przeznaczony dla repatriantów. W tej sprawie radni podejmowali uchwałę na sesji w miesiącu wrześniu  2008 roku.

Wobec wyczerpania  się porządku obrad  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  o godz. 15,30  ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  Andrzej Zając


Protokólant:

Krystyna Kamińska


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 września 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2009 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2009 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 84