Protokół Nr XXXVI/2009
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 26 listopada 2009 r.

                         
Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi Andrzej Zając,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych . Liczba radnych obecnych na sesji  stanowi kworum przy którym Rada może  obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał  przybyłych na sesję radnych,  kierownictwo Urzędu Miejskiego
z Z-cą  Burmistrza Andrzejem Ostrowskim oraz Panię Ewę Mikus – Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Radni w głosowaniu: za -  11   przeciw -  0    wstrzymało się -  1  przyjęli Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 listopada 2009 r.

Następnie Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  wystąpił z wnioskiem o  rozszerzenie porządku obrad sesji o projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2009 – 2013 projektu pod nazwą „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Radni w głosowaniu : za 12 -   przeciw -  0    wstrzymało się -  0  wyrazili na to zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając   poinformował radnych, że ten
projekt uchwały otrzymuje nr roboczy  5.7,
Radni w głosowaniu:   za – 12   przeciw – 0    wstrzymało się – 0    przyjęli rozszerzony porządek obrad sesji, który przedstawia się następująco:
1.Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2.Wnioski i interpelacje radnych.
3.Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
4.Podsumowanie akcji letniej.
5.Podjęcie pakietu  uchwał:
5.1. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 r,
5.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,
5.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego,
5.4. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych na rok 2010,
5.5. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej
       Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
       prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”,
5.6. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących
       działania Burmistrza Miasta Złotoryja w związku ze skargą  na odmowę
       wydania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       miasta Złotoryja,
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2009 – 2013 projektu pod
     nazwą „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystki i kultury
     w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
7. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
              MIEDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Z-ca Burmistrza Miasta  Andrzej Ostrowski  poinformował, że w okresie miedzy
sesjami Rady Miejskiej zajmowano się następującymi sprawami:
zakończyły  się  prace przy budowie boiska z programu „Orlik 2012”. Boisko
uzyskało pozwolenie na użytkowanie i zostało odebrane,
trwa rozliczenie inwestycji budowy sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicach Mazowieckiej, Pomorskiej i Kujawskiej z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska,
trwa rozliczanie inwestycji budowy ul. Lubelskiej z Dolnośląskim Urzędem
Wojewódzkim,
rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na prace przy budowie ulicy
Kopaczy wraz z odwodnieniem,
trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej na LSSE – podstrefa Złotoryja,
w fazie końcowej jest świąteczne dekorowanie miasta/iluminacje/,
dokonano odbioru końcowego inwestycji – remont dachu, elewacji i klatki
schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 19,
trwają prace remontowe na budynkach przy ulicach Cmentarnej 3 i al. Miłej 5,
prowadzone są prace związane z inwestycją pn. „Rewitalizacja obszaru Starego
Miasta Złotoryja” na ulicach: Piłsudskiego, Klasztornej i Chopina,
otrzymano dofinansowanie na zadanie „Droga do sukcesu” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet  rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Wartość przyznanej dotacji 369.950 zł,
 odbył się Koncert Zaduszkowy, którego byliśmy współorganizatorami,
z okazji Święta Niepodległości odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniami
kombatanckimi,
trwają prace nad kalendarzem imprez na rok 2010 oraz  książką „Z przeszłości
 Złotoryi 1211 – 2011”,
w dniu 24 listopada został otwarty w Złotoryi  „Orlik” - 77 na Dolnym Śląsku.

AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Banaszek Józef  zgłosił  następujące  wnioski:
1.Zostały postawione słupki ograniczające ruch w mieście. Słupki są stacjonarne
i ich ilość ma jeszcze zostać rozszerzona. Moim zdaniem to zagraża bezpieczeństwu obiektów bo budynki będą niedostępne np. dla Straży Pożarnej.
Ponadto będzie to przeszkadzało przy organizacji imprez sportowych np. wyścigu
kolarskiego czy „Biegu Pietroszka”.
2.Mieszkańcy zgłaszają, że słupki przy Kościele NNMP są za niskie. W tłumie ludzi
są niewidoczne. Były przypadki, że kobiety się o nie przewracały.
3.Zbyt rzadko opróżniane są  pojemniki na surowce wtórne na ul. W.Polskiego przy
Zespole Szkół Zawodowych,
4.W Gazecie Złotoryjskiej była informacja, że część słupków ograniczających
będzie na pilota. Mam w związku z tym pytanie: czy pilot będzie tylko w Straży
Miejskiej czy też będzie dostępny innym służbom ?
5.Czy w remontowanym budynku przy al. Miłej 5  po zakończeniu prac wróci do wystroju drewniany balkon ?

Radna Wiesława Żak -  czy na terenie miasta będą znajdowały się  tabliczki
informujące, że miasto jest monitorowane  ?

Radny Bogdan Łoś -   poprosił o doświetlenie  ul. Garbarskiej i ul. Piastowej oraz
ul. Kolejowej za młynem.  Sprawi to,że ulice będą bezpieczne. Otrzymaliśmy informację, że rozstrzygnięto przetarg na ul. Kopaczy. Mieszkańcy pytają o termin
remontu.

Radna Kinga Maciejak -  przekazała prośbę rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1  aby zamontować barierki oddzielające ciągi  piesze między
parkingiem Starostwa  a  chodnikiem. Zwiększy to bezpieczeństwo dzieci.

Radny Waldemar Wilczyński -  zapytał, co dzieje się z oświetleniem centrum miasta w godzinach wieczornych. Czy w tym czasie lampy są wyłączane?

AD. 3 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ROZWIAZY-
              WANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Pełnomocnik ds. Uzależnień Ewa Mikus -  omówiła  organizowane działania  profilaktyczne przeciwdziałające  alkoholizmowi i narkomanii. Młodzież chętnie uczestniczy w tego rodzaju programach. Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
radni otrzymali szczegółową informację na temat pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

AD. 4 – PODSUMOWANIE AKCJI LETNIEJ.

Sekretarz Miasta Włodzimierz  Bajoński   przekazał, że informacja  podsumowująca akcję letnią była szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Na sesji  przedstawił  slajdy  na których poszczególni organizatorzy wypoczynku letniego  pokazują jak dzieci wypoczywały zarówno w mieście jak i na obozach i koloniach.  Ważną formą wypoczynku  jest organizowany program „trener gminny”.  W zajęciach tych uczestniczyło 18 osób.
Podsumowując stwierdzić należy, że w roku 2009 w organizowanych formach wypoczynku uczestniczyło więcej dzieci niż w roku ubiegłym.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  podziękował Sekretarzowi za
przedstawioną informację.
Radny Roman Gorzkowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej   poinformował, że akcja letnia była omawiana na posiedzeniu Komisji. Na posiedzenie przybyli prawie wszyscy organizatorzy akcji ,co dla Komisji stanowiło zaszczyt. Z wypowiedzi organizatorów wynika, że dzieci chętnych było więcej niż miejsc. Problemem organizatorów akcji jest jednak brak kadry, która do tej pory pracowała charytatywnie. Komenda Hufca ZHP obawia się, że w przyszłym roku może to być problemem nie do rozwiązania. Harcerstwo otrzymało najmniej pieniędzy na 1 uczestnika . Tylko ZOKiR może liczyć na prowadzenie zajęć akcji letniej przez pracowników w godzinach pracy.  W swoich wypowiedziach organizatorzy podkreślali fakt promowania naszego miasta przez uczestników akcji letniej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  ogłosił  przerwę w obradach od godz. 14,10   do godz. 14, 20.

O godz. 14,20  wznowiono obrady.

AD. 5  -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta głos zabrała Skarbnik Miasta Grażyna Soja. W projekcie uchwały
następuje uporządkowanie środków m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli, zmniejszenie środków na zadaniach, które zostały już wykonane itp.

              Z-za Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Finansów radny Waldemar  Wilczyński   poinformował, że na posiedzeniu Komisji  omówione zostały szczegółowo 3 projekty uchwał budżetowych, a mianowicie:
1.w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2009 rok,
2.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,
3.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego.
Projekty uchwał omawiała Pani Grażyna Soja Skarbnik Miasta. Po uzyskaniu niezbędnych informacji  radni kolejne projekty uchwał głosami- za 9   ,wstrzymało się  1, przeciw – 0  skierowali  na sesję Rady Miejskiej.
Radni w głosowaniu:
za – 12         przeciw – 0      wstrzymało się -  0
podjęli  Uchwałę Nr XXXVI/ 204/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2009 r.

Rada w głosowaniu:
za -  12     przeciw -  0   wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/205/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Województwa Dolnośląskiego.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia  kredytu długoterminowego bankowego wiąże się  z uchwałą budżetową. Podjęcie jej stanowi tzw. zabezpieczenie  w przypadku gdyby na początku przyszłego roku nie wpłynęły środki na działalność bieżącą.

Radni w głosowaniu:
za -   12       przeciw -  0        wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr XXXVI/206/2009 w sprawie zaciągnięcia  kredytu
długoterminowego bankowego. 

Radna Barbara Listwan Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych   poinformowała Radę, że Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  był szczegółowo omówiony przez Panią Ewę Mikus Pełnomocnika ds. Uzależnień.  Komisja  po zapoznaniu się z zadaniami wynikającymi z programu
podjęła decyzję o skierowaniu go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 12  przeciw -  0 wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/207/2009  w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2010.

Radny Roman Gorzkowski  przekazał, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, bazując na  wypowiedzi Sekretarza Miasta, że program jest  dobry i jego  realizacja będzie przebiegać  prawidłowo.
Radny Waldemar Wilczyński   zapytał, czy  uchwała nie powinna mieć zapisu, że wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r ?
Sekretarz  Miasta wyjaśnił, że  zapis „wchodzi w życie z dniem podjęcia”  pozwoli na przygotowanie się do jej realizacji.

Radni w głosowaniu:
za – 12       przeciw -   0 wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr XXXVI/208/2009  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Rada w głosowaniu:
za -  11      przeciw -    0     wstrzymało się  - 1
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/209 /2009 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących działania Burmistrza Miasta Złotoryja w związku ze skargą na odmowę wydania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotoryja.

Następnie głos zabrał  radny Tadeusz Oleksów  Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.  Poinformował Radę, że projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego był omówiony na Komisji i większością głosów skierowany pod obrady Rady Miejskiej.

Radni w  głosowaniu:
za -    12     przeciw -   0    wstrzymało się   -  0
podjęli Uchwałę Nr XXXVI/210/2009  w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2009 – 2013 projektu pod nazwą „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”.

AD. 6 -  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 porządku sesji  wnioski i interpelacje udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski.
Wyjaśnił  radnym, co następuje:
Radnemu Józefowi Banaszkowi -  miejsce ustawienia  słupków ograniczających w mieście  podlegać będzie weryfikacji. Jeżeli zajdzie potrzeba to ich usytuowanie  zostanie zmienione. Pilota do słupków posiada Straż Miejska.
Wydam polecenie aby pojemniki na surowce wtórne przy ZSzZ zostały opróżnione.
Zabytkowy balkon  z remontowanego budynku przy al. Miłej 5  będzie odtworzony i zamontowany po zakończeniu prac.
Radnej Wiesławie Żak -  na dzień dzisiejszy nie zrealizujemy takiego oznakowania.
Radnemu Bogdanowi Łoś -  Zakład Energetyczny  ma rozpocząć remont oświetlenia na ul. Garbarskiej. Natomiast sprawę  ul. Piastowej musimy sprawdzić.
Radnej Kindze Maciejak -   sprawdzimy w terenie, czy możliwe jest postawienie
dodatkowych barierek ograniczających przy Szkole Podstawowej nr 1.
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu -  prowadzona jest konserwacja oświetlenia  w centrum miasta, zakładane są iluminacje  świąteczne.

AD. 7 -   SPRAWY RÓŻNE.

Radna Barbara Listwan -   poruszyła sprawę  testów w szkołach. Radni otrzymali
 informacje o stanie oświaty . Wyniki wypadły poniżej średniej w Województwie Dolnośląskim. Czy w związku z tym zostały podjęte działania?

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński -  potwierdził, że istotnie wyniki testów nie są satysfakcjonujące. Działania zostały podjęte wcześniej. Ten poziom nauczania
zaskoczył wszystkich. Przeprowadzone zostały rozmowy z dyrektorami szkół ale problem jest złożony – trzeba szukać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Radny Leszek Antonowicz – jeżeli poziom jest poniżej średniej - szkoły mają obowiązek pisania programu naprawczego.

Na pytanie  radnego Wilczyńskiego  - Sekretarz Miasta  odpowiedział, że programami objęte są zarówno szkoły podstawowe jak i gimnazja. Następnie dodał, że przedstawione materiały trzeba umieć czytać. Nie można generalizować, że jest
źle. Jest wiele czynników, które wpływają na taki stan rzeczy. Ocena pracy nauczycieli musi być weryfikowana.

Radna Barbara Listwan -  powiedziała, że trudno jest wytłumaczyć wyniki szkoły, ponieważ kryteria są dla wszystkich szkół jednakowe. Pamiętam, że np. Szkoła Społeczna reklamowała swoje zajęcia a wyniki nauczania są złe.

Radny Leszek Antonowicz -  przypomniał, że na Komisji Oświaty padł wniosek o zorganizowanie spotkania radnych z dyrektorami szkół. Ustalono by pomoc dla szkół poprzez stworzenie mechanizmów, które by zapobiegały niskiemu poziomowi nauczania i pozwoliłoby na rozwiązanie części problemów.
Następnie  radny Leszek  Antonowicz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że czuje się w obowiązku wyjaśnić sprawę rozpatrywanych  skarg.
Jak radnym wiadomo, stanowisko Komisji rozpatrujące skargi Państwa Baran i Pani Trytek  zostało przez Radę odrzucone w postaci nie podjęcia uchwał. Zlecenie, które otrzymałem od Przewodniczącego Rady na ponowne rozpatrzenie  skarg nie jest zgodne z prawem. Podobnie wnioski podjęte przez  Radę. Zarówno pismo jakie otrzymałem od Pana Przewodniczącego i wnioski zgłoszone i przyjęte przez radnych nie mają  żadnej mocy prawnej. Powinny być podjęte ponowne  uchwały zlecające . Poprzednie uchwały straciły swoją moc bo zostały wyczerpane, ponieważ Komisja przedstawiła swoją opinie. Z tej przyczyny posiedzenia Komisji nie mogły się odbyć. Sprawę konsultowałem z prawnikami z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając -  stwierdził:   moim  zdaniem
interpretacja przepisu jest inna od stanowiska przedstawionego przez Pana Leszka Antonowicza. Zgodnie z przepisami Rada  pracowała nad tym stanowiskiem, nie przyjęła opinii Komisji. Uchwały zlecające rozpatrzenie skarg zostały podjęte w m-cu wrześniu. Stanowisko przedstawione przez Przewodniczącego Kom. Rewizyjnej jest  absurdalne. Pytam Pana Radnego dlaczego Komisja Rewizyjna nie podjęła działań.  Zwołał Pan posiedzenie Komisji a następnie je odwołał bez podania przyczyny. Takie postępowanie to anarchia. Najważniejszym dla Pana było zlecenie Rady Miejskiej. Dlaczego więc nie przedstawił Pan powodu odwołania komisji. Jest  nieprawdopodobne, aby Pan mnie ignorował i odpowiadał, że powie Pan na sesji. Gdybym wiedział o tym wcześniej, to bym przygotował projekty uchwał. Sprawą ważną są także przedłużające się terminy załatwiania skarg.

Radny Leszek Antonowicz  -  osobiście byłem w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w Wydziale Kontroli i Nadzoru czyli tam, gdzie nasze uchwały są sprawdzane. Proponowano mi aby przesłać protokół z sesji październikowej a oni z racji nadzoru rozpoczną  działania przeciwko przekroczeniu uprawnień przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie widzę potrzeby takich rozwiązań. Uchwały zlecające możemy podjąć  w każdej chwili i wtedy Komisja  może rozpocząć działania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając   przypomniał, że sprawą ważną są terminy załatwiania skarg. Stoję  przy swoim stanowisku i uważam, że mam rację.
Proponuję abyśmy zwołali dodatkową sesje w ciągu 5 dni i podjęli   uchwały zlecające.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski -  zaproponował, aby obecną sesję przerwać i dokończyć za kilka dni.

Przewodniczący Rady Andrzej  Zając nie wziął pod uwagę sugestii Z-cy Burmistrza.   Stwierdził, że jego zdaniem istnieją dwie opcje załatwienia spraw:
1.uzupełniamy porządek posiedzenia , robimy przerwę na przygotowanie projektów uchwał i głosujemy je,
2.zwołujemy sesję za tydzień.
Osobiście jestem zwolennikiem opcji drugiej. Korzystając więc ze swoich uprawnień zwołuję sesję Rady Miejskiej w Złotoryi na dzień 2 grudnia 2009 r. godz. 13,30. Porządek posiedzenia będzie przewidywał podjęcie dwóch uchwał zlecających Komisji Rewizyjnej ponowne rozpatrzenie skarg na działanie Burmistrza Miasta Złotoryja.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godz. 15, 15 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając

Protokółowała: Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2009 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2009 13:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 34