Uchwała Nr XXII / 128 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 czerwca  2004r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej  w postaci zasiłku okresowego , zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej.

  
    Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 41 pkt.2 i art. 96 ust 2 i 4 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593;  DZ. U. Nr 99 poz. 1001 )
uchwala się co następuje :                                           

§ 1

Osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenie wg poniższych zasad :


1. Spłata poniesionych wydatków na przyznane świadczenie może być rozłożona maksymalnie na 10 miesięcznych rat.

2. Rozpoczęcie ratalnej spłaty następuje po upływie miesiąca od daty otrzymania świadczenia.

3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi może odstąpić od żądania zwrotu całości lub części wydatków na udzielone  świadczenie na wniosek pracownika socjalnego lub świadczeniobiorcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności gdy żądanie zwrotu przyznanego świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie lub  niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

Uwaga!!! Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA stwierdzające nieważność: § 1 ust. 3.


§ 2


Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXVII/ 227/96 z dnia 6 listopada 1996r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII / 128 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okr
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:05.07.2004 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:21.09.2004 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 77