Uchwała Nr XXXVIII /217/2009 
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241). uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości  54 690.493 zł
w tym:
dochody bieżące  37 409 126 zł
dochody majątkowe  17 281.367 zł
 z tego :
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości  8 959.367 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawnego użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości  35.000 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 287 000 zł
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera tabela Nr 1.

§ 2.

1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 58 572.474 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 38 553.774 zł
w tym na:
a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 771.591 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  15 087.059 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31 708.939 zł 
b)dotacje na zadania bieżące wysokości 4 158.262 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 116.520 zł
d)obsługę długu gminy w wysokości 1 000.000 zł
e)wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 704.060 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 20 018.700zł
a)inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 640.700 zł
w tym na: programy finansowane  z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 12 042.304 zł

2) Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2. Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadanie i zakupy inwestycyjne zawiera tabela Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 3 881.981 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:
-  Kredytów w wysokości   3 881.981 zł

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów  w wysokości 6 000.000 zł
w tym: z kredytów  6 000.000 zł

§ 5.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 118.019 zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 20 345.331 zł, z tego:
1) Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w  wysokości 5 500.000 zł
2) Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 881.981 zł
3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 118.019 zł
4) Na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 845.331 zł

§ 7.

1) Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010-2012 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody w wysokości 334.000zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 334.000,- zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani.

§ 9.

1. Ustala się dochody i  wydatki związane z realizacją:
1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu  
    terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia tabela Nr 4, Nr 5
2) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej
    przekazaniu do budżetu państwa przedstawia tabela Nr 6 
3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
   samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 10.

Ustala się maksymalne kwoty:
1. Pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym
    w wysokości          100.000 zł
2. Poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym
    w wysokości          100.000 zł

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zawiera załącznik Nr 3.

§ 12.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik Nr 4.

§ 13.

Plany dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 5.

§ 14.

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęty w tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 290.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
oświatowych na (podwyżkę wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
 fundusz socjalny emerytów) w kwocie 80.000 zł na dożywianie dzieci w ramach pomocy społecznej 30.000 zł 
wydatków inwestycyjnych 170.000 zł                     
zarządzania kryzysowego 10.000 zł

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów do wysokości 6 000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
   do wysokości określonej w załączniku Nr 1
3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowanych
   ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających
   zwrotowi, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie
   z załącznikiem Nr 2.
4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
   budżetowego do wysokości  5 500.000 zł.
5. Do zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze
    środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 8 845.331 zł.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
7. Zaciągania zobowiązań do wysokości 10 000.000 zł, z tytułu umów, których realizacja w
   roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
   upływa w roku następnym.
8. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta  do zaciągania zobowiązań z
    tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
   dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
   poza rok budżetowy do kwoty 5 000.000 zł
9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący  Rady Miejskiej

Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII /217/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2010
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.01.2010 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.01.2010 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 176