Uchwała Nr XXXIX/220/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 stycznia 2010r.
      

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. W sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009 zmienionej uchwałą nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006r, uchwałą nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007r, uchwałą nr XI/64/2007 z dnia 9 sierpnia 2007r, uchwałą nr XIV/80/2007 z dnia 6 grudnia 2007r., uchwałą nr XXV/143/2008 z dnia 20 listopada 2008r., uchwałą nr XXVIII/165/2009 z dnia 2 marca 2009r., uchwałą Nr XXX/174/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., uchwałą Nr XXXII/184/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr XXXIV/196/2009 z dnia 24 września 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. W sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009 zmienionej uchwałą nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006r, uchwałą nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007r, uchwałą nr XI/64/2007 z dnia 9 sierpnia 2007r, uchwałą nr XIV/80/2007 z dnia 6 grudnia 2007r, uchwałą nr XXV/143/2008 z dnia 20 listopada 2008r., uchwałą nr XXVIII/165/2009 z dnia 2 marca 2009r.,uchwałą Nr XXX/174/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., uchwałą Nr XXXII/184/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr XXXIV/196/2009 z dnia 24 września 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Tablica nr 23 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 


                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                 
                                                                                                  Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/220/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. W sprawie...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.02.2010 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.02.2010 08:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 23