Uchwała Nr  XL / 223 / 2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241). uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się  dochody ogółem o kwotę 1 290.786 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700Gospodarka mieszkaniowa


184.000,-


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami


184.000,-


0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


184.000,-

750Administracja publiczna


668.565,-


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


668.565,-


6208

dotacje rozwojowe


668.565,-


Program:

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku

Działanie: Rozwój usług elektronicznych

Nazwa projektu: Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi poprzez budowę systemu elektronicznej administracji zmierzającej do powstania e-usług publicznych756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


410.491,-


75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


310.000,-


0310

Podatek od nieruchomości


310.000,-

75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


100.491,-


0500

podatek od czynności cywilnoprawnych


100.491,-

801Oświata i wychowanie

27.200,-

49.930,-


80110


Gimnazja

27.200,-

49.930,-Projekt:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Głowa na angielskie słowa2008

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej


42.440,50

2009

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej


7.489,50

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

27.200,-


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


5.000,-


92116


Biblioteki


5.000,-


2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


5.000,-


§ 2.
Zwiększa się  wydatki ogółem o kwotę 1 290.786 zł.Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600Transport i łączność

30.128,-

30.128,-


60013


Drogi publiczne wojewódzkie


30.128,-


2710

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących


30.128,-


Zadanie:

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w mieście Złotoryja ul. Wojska Polskiego60095


Pozostała działalność

30.128,-
wydatki bieżące

30.128,-


700Gospodarka mieszkaniowa

466.000,-

466.000,-


70095


Pozostała działalność

466.000,-

466.000,-wydatki bieżące


466.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

466.000,-


750Administracja publiczna


668.565,-


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


668.565,-


6058

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


668.565,-


Program:

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku

Działanie: Rozwój usług elektronicznych

Nazwa projektu: Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi poprzez budowę systemu elektronicznej administracji zmierzającej do powstania e-usług publicznych801Oświata i wychowanie

27.200,-

77.130,-


80110


Gimnazja

27.200,-

77.130,-wydatki bieżące


27.200,-

wydatki bieżące

27.200,-


Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Angielski jako klucz do lepszej przyszłościwydatki bieżące


49.930,-

Projekt:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Głowa na angielskie słowa851Ochrona zdrowia

19.000,-

19.000,-


85154


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19.000,-

19.000,-


2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

19.000,-wydatki bieżące


19.000,-

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


555.000,-


92116


Biblioteki


5.000,-


2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


5.000,-

92195


Pozostała działalność


550.000,-


6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


550.000,-


Zadanie:

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: Turystyka i kultura

Działanie: Turystyka aktywna

Nazwa projektu: Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – zagospodarowanie kąpieliska Zalew w Złotoryi926Kultura fizyczna i sport


17.291,-


92601


Obiekty sportowe


17.291,-wydatki bieżące


7.291,-

Zadanie:

utrzymanie obiektu oraz prowadzenie zajęć „Moje boisko ORLIK – 2012”


10.000,-


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                    Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/223/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2010 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2010 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 26