Uchwała Nr XL/225/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku a art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), uchwala się co następuje:


§1.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej w kwocie 30 128zł (trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na prace w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Wojska Polskiego”.

§2.

Środki finansowe na pomoc, o której mowa w §1, są planowane w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2010.

§3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do przekazania dotacji celowej i jej rozliczenia w terminach określonych w porozumieniu.

§4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/225/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2010 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2010 12:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 24