Uchwała Nr XL/226//2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

za zgodą właścicieli działek,
Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 233/4, 233/11 i 233/17 położone w obrębie 6 miasta Złotoryja, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDW w obszarze 134 MW, MN/U nadaje się nazwę ulica Bolesława Wysokiego. 

§ 2

Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w § 1 oraz nadawaną jej nazwę  
przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Lokalizację drogi 
umieszcza się na stronie internetowej pod adresem:
www.zlotoryja.pl/zlotoryja_nazwy_ulic.jpg,  pas 3,4 słup K mapy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.                                                         Przewodniczący  Rady Miejskiej  
                                             
                                                              Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/226//2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2010 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2010 12:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 24