Uchwała Nr XXII / 133 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 czerwca 2004r.


w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych


 Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2    pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się ,co następuje:  

§ 1.

1. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:

1) Za prowadzenie robót w pasie drogowym:

a) w jezdni, chodniku (ciągu pieszym) i elementach pasa
drogowego o nawierzchni bitumicznej, kamiennej
lub betonowej       –  2,00 zł / m2,

b) w przypadku zajęcia elementów pasa drogowego,
nie ujętych w lit. a)  (np. elementów o nawierzchni
gruntowej, trawiastej)      –  1,00 zł / m2,

c) w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości
jezdni        –  5,00 zł / m2,

d) przy zajęciu całej szerokości jezdni    –  8,00 zł / m2

2) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w szczególności:

a) umieszczenie reklamy zwykłej     –  1,00 zł / m2,

b) umieszczenie reklamy podświetlanej    –  0,50 zł / m2,

c) ogródki gastronomiczne      –  0,60 zł / m2,

d) czasowe stoiska (obiekty) handlowe lub usługowe –  0,50 zł / m2
     3)  Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w punkcie 1 do 2  –  1,00 zł / m2

2. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) na obiektach mostowych      –  200,00 zł / m2,

2) w pozostałych przypadkach      –    25,00 zł / m2,

3) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
stosuje się stawki obniżone o 90%

3. Poprzez zajęcie całej szerokości jezdni rozumie się takie zajęcie jezdni (przekraczające 20% jej szerokości), które uniemożliwia przejazd we wszystkich kierunkach ruchu.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 6 sierpnia 2004 stwierdzające nieważność § 1 ust. 1 pkt 1 a i b i ust. 3.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII / 133 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:05.07.2004 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:10.08.2004 12:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 80