Protokół Nr XXXIX/2010
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 28 stycznia 2010 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi  o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając, który stwierdził, że w sesji uczestniczy
12 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Następnie przywitał przybyłych na sesję : kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniewa Gruszczyńskiego, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz pozostałych zaproszonych gości.
Na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan radnych obecnych na sesji – 13 osób.

Radni w głosowaniu : za -  10      przeciw -  0 wstrzymało się  -  3    przyjęli Protokół Nr XXXVIII/2009  z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1.Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2.Wnioski i interpelacje radnych.
3.Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – praca na rzecz społeczności miejskiej w 2009 r.
4.Podjęcie pakietu uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na rok 2010,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
  26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
  Złotoryja na lata 2005 – 2009  zmienionej uchwałą  itd.....,
- w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2010 dotacji na prace
  konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
  rejestru zabytków,
- w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi,
- w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6.Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY
              SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski  poinformował, że w okresie  między sesjami
Rady Miejskiej zajmowano się następującymi sprawami:
rozstrzygnięto przetarg na wycenę nieruchomości – sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy,
wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę na utrzymanie elementów małej architektury,
złożono wniosek aplikacyjny projektu : „Kampania  promocyjna na rzecz rozwoju
turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” w ramach Priorytetu 6
Wykorzystanie i Promocja  potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska,
otrzymano dofinansowanie na zadanie „ Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi
poprzez budowę systemu elektronicznej administracji zmierzającej do powstania
e-usług publicznych”,
złożono wniosek aplikacyjny projektu pn.: „Płuczki Złota w Euroregionie Nysa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska  -
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oś priorytetowa 3 : Wspieranie współpracy 
społeczności lokalnych,
ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2010 r. oraz rozliczono
dotacje przyznawane w roku 2009,
udzielano wsparcia imprezie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – XVIII Finał,
miasto było współorganizatorem Noworocznego Koncertu Kolęd,
wydano Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2010 .

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  poprosił Burmistrza o podanie szczegółów dotyczących przetargów wymienionych w pierwszych punktach informacji z prac między sesjami Rady.
Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że pierwszy przetarg dotyczył wyceny nieruchomości ale nie zna nazwiska osoby, która przetarg wygrała. Drugi przetarg ogłoszony był na utrzymanie małej architektury w mieście i wygrało go Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Z-yi.

AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński  zgłosił następujące zapytania:
1.Skutki zimy , wprawdzie w mieście nie mamy większych problemów ale chodzi mi
o usuniecie 2 nasypów śniegu przy ul. Legnickiej i Staszica.
2.Dlaczego został odrzucony program dla dzieci „ Angielski jako klucz do lepszej przyszłości” na który mieliśmy otrzymać 50 tys. zł. Wywołuje to niezadowolenie wśród dzieci i rodziców.
3.Czy skończyła się kontrola w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi.

Radna Krystyna Widulińska  - na ul. Solnej znajduje się szyld, że do pralni jest 20 m.
Proszę o zdjęcie tego szyldu.

Radna Kinga Maciejak – poprosiła  o wyjaśnienie co kryje się pod zadaniem „Budowa  parku turystyczno – edukacyjnego podróż do wnętrza ziemi „ ?

Radna Wiesława Żak -  zgłosiła, że  na ul. Kościuszki po lewej stronie  świecą lampy. Prosi o zainteresowanie się tą sprawą.


AD. 3 -ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI – PRACA NA
            RZECZ SPOŁECZNOŚCI MIEJSKIEJ W 2009 ROKU.

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniew Gruszczyński
omówił najważniejsze zdarzenia i wydarzenia, które realizował ZOKiR w roku 2009.
Przedstawił kierunki pracy, które są realizowane, a mianowicie:
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr  kultury,
tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką,
aranżacja zabaw i wypoczynku różnych środowisk społecznych  zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami,
popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
organizacja i realizacja przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych,
tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej,
organizacja i prowadzenie działalności usługowo – rozrywkowej.
Powyższe zadania dotyczyły przedsięwzięć realizowanych wyłącznie przez pracowników
ZOKiR-u. Ośrodek  współpracuje także z wieloma instytucjami, zakładami pracy, jednostkami gminy miejskiej i wiejskiej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, Policją, Strażą Miejską itd... Rzeczą niezbędną do realizacji zadań merytorycznych jest poprawa bazy. Remontu wymaga dach na budynku ZOKiR-u, Pałacyk i niecki basenu.

Radny Waldemar Wilczyński  stwierdził, że wysoko ocenia działalność ZOKiR-u.
Niejednokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju imprezach. Ma pytanie: dlaczego zrezygnowano z organizacji Sylwestra ?

W odpowiedzi  Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński  wyjaśnił, że imprezy sylwestrowe stały się niebezpieczne, zachowanie ludzi coraz gorsze. Latające butelki stanowiły zagrożenie dla przebywających ludzi. Podobnie było po przeniesieniu imprezy z Rynku pod ZOKiR. Mimo zaangażowania Policji i Straży Miejskiej nie można było opanować powszechnie panującej agresji uczestników zabawy. O likwidacji tej imprezy zdecydowały więc głównie względy bezpieczeństwa.

Radny Leszek Antonowicz -  sprawozdanie  szeroko omówiono na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Działalność ZOKiR-u  została oceniona bardzo wysoko. Ilość  i duży wybór organizowanych imprez stwarza sytuację, że każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. Należy zabezpieczyć potrzeby remontowe.

Radna Kinga Maciejak -  zapytała, czy są w budżecie zabezpieczone środki na niezbędne remonty ? Sprawa dachu występuje już drugi rok.

Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński  odpowiedział, że w budżecie  jednostki nie ma specjalnych środków na remont, trzeba je  wygospodarować. W chwili obecnej był dekarz i szacujemy szkody. W ubiegłym roku były szacowane na 8 tys. zł, dostaliśmy 400 zł odszkodowania.  Wspólnie z Sekretarzem Miasta prowadzimy działania zmierzające do zmiany ubezpieczyciela.

Radny Józef Banaszek -  powiedział, że propozycje imprez składane przez ZOKiR  są na wysokim poziomie ale mieszkańcy w małym stopniu z tego korzystają.  Podziękował Dyrekcji za  pracę. Przypomniał, że na Komisji Oświaty  poruszał sprawę lodowiska.
Zdaję sobie sprawę, że jest kryzys i nie można wszystkiego zrobić ale chciałbym żeby ten
temat nie zniknął.

Radna Barbara Listwan  poruszyła sprawę konieczności wykonania w ZOKiR  wc dla osób niepełnosprawnych. Działalność merytoryczną  Ośrodka ocenia bardzo wysoko.

Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński  nawiązując do wypowiedzi radnego Józefa
Banaszka wyjaśnił, że sprawą lodowiska zajmował się w  roku bieżącym. Na zalewie jest 28 cm pokrywa lodu . Z pomocą RPK można by lodowisko urządzić. Istnieje jednak zawsze niebezpieczeństwo, że w przypadku roztopów  lodowisko stanie się niebezpieczne. W roku przyszłym zalew nie będzie już zarybiony,  będzie można stworzyć bezpieczne miejsce do jazdy na łyżwach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając ogłosił przerwę w obradach od godziny 14,15 do godz. 14,25.

Po wznowieniu obrad:
AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Złotoryja na rok 2010  zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Projekt uchwały omówiony był na Komisji Budżetu i Finansów, natomiast § 5 uchwały  został  wyjaśniony na Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej. Paragraf ten powstał w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zakwestionowała nam wysokość rezerwy budżetowej z 20 tys. na 60 tys. zł.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wilczyński  stwierdził, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji i pozytywnie zaopiniowany.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksy   poinformował radnych, że nowy § 5  projektu uchwały był przedstawiony na Komisji.  Wszyscy radni głosowali za przyjęciem projektu i skierowaniu go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 12       przeciw -   0   wstrzymało się   - 1
podjęła Uchwałę Nr XXXIX/219/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na rok 2010.

Radny Waldemar Wilczyński  w imieniu Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że Komisja analizowała treść projektu uchwały w sprawie zmian w WPI  i przy 2 głosach wstrzymujących się skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13      przeciw -  0   wstrzymało się  -  0
podjęła uchwałę Nr XXXIX/220/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005 – 2009 zmienionej uchwałą   itd......

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia z budżetu  Miasta Złotoryja dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków głos zabrał Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wilczyński.  Poinformował, że Komisja omówiła projekt i skierowała go na sesję ,ale nie pytaliśmy na jakie zadania zostaną przeznaczone te środki.
Burmistrz Miasta   wyjaśnił, że w Kościele NNMP dotacja przeznaczona zostanie na remont ołtarza, a Kościele Św. Jadwigi na remont  obrazu.

Radni w głosowaniu:
za -  12   przeciw -  0     wstrzymało się -   1
podjęli Uchwałę Nr XXXIX/221/2010 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów  przekazał, że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały o nadanie nazwy nowym ulicom w Złotoryi była pozytywna.

Rada w głosowaniu:
za -  13       przeciw -   0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr XXXIX/ 222/2010  w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.

Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi /chodzi o ul. Bolesława Wysokiego/  głos zabrał radny Roman Gorzkowski. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na niegramatyczne sformułowania  w uzasadnieniu do uchwały.
Następnie radny Waldemar Wilczyński poprosił o wyjaśnienie dlaczego nowa ulica nie jest przedłużona o działkę 233/17. Byłoby to konieczne ze względu na stworzenie miejsca do nawracania.
Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski  stwierdził, że uchwała może być podjęta na następnej sesji po wyjaśnieniu zgłaszanych  uwag.
Radna Barbara Listwan  przypomniała, że głosowanie ma dotyczyć nadania ulicy nazwy
a nie  ilości działek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając zaproponował  wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Radny Józef Banaszek   zapytał, czy opóźnienie w podjęciu uchwały nie spowoduje komplikacji w pracy Urzędu.
Radni w głosowaniu:
za -   12      przeciw -  0     wstrzymało się  -     1   wycofali z porządku obrad  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  udzielił radnym
odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone interpelacje:

radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu -
1.Nasyp śniegu na ul. Legnickiej  znajduje się na drodze wojewódzkiej. Wystąpię
do Woj. Zarządu dróg o jego usunięcie.
2.Warunkiem uczestnictwa w programie  „Angielski jako klucz do lepszej przyszłości
 było utworzenie  grup dzieci z dziewcząt i chłopców w liczbie 35 każda. Dyrektor
 nie miał wpływu na zabezpieczenie wymaganej  liczby chłopców. Stąd szkoła
musiała wycofać się z programu.
3.Kontrola finansowa Przedszkola Nr 1 została zakończona. Wykonywane są dalsze
czynności prawne.

radnej Krystynie Widulińskiej -   wystąpię do właściciela pralni o zdjęcie   szyldu. Urząd
nie ma do tej sprawy nic.

radnej Kindze Maciejak – program jest dalszą kontynuacją  remontu Kopalni Złota.


AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Radna Barbara Listwan -  poinformowała, że na ostatnią Komisję Spraw Społecznych
została zaproszona osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim. Wizyta wykazała, że osoba ta nie ma żadnych szans dostania się do Urzędu. Dzwonek jest niedostępny bo stoi tam kosz, poza tym jest wysoko i brak jest informacji, ze może z niego korzystać osoba niepełnosprawna. Aby dostać się do budynku osobę na wózku trzeba niestety wnieś.
W mieście istnieje niewiele budynków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych są to m. in. ZszZ, Przychodnia .

Radny Bogdan Łoś -  zgłosił, że na ul. Kolejowej  na moście nie ma przęsła. To miejsce nie jest zabezpieczone. Proszę o interwencję.

Radna Wiesława Żak -  zwróciła uwagę, ze dużo dzieci korzysta z lodu na tzw. Oczku. Czy nie byłoby wskazane postawienia tam tablicy ostrzegawczej.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15-tej  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając ogłosił sesję za zamkniętą.                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Andrzej Zając

Protokółowała:

Krystyna KamińskaPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.03.2010 10:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.03.2010 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 79