Uchwała Nr XXII/ 135 / 2004
Rady Miejskiej Złotoryja
z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust.1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożone przez Rejonowe Przedsiębiorstw Komunalne Sp. z o. o. w Złotoryi we wniosku
z dnia 21 maja 2004r. w następujących wysokościach:

1/ Dla Grupy I obejmującej:
- gospodarstwa domowe,
- wodę pobraną do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
za 1 m3 wody pitnej         2,00 zł
za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 2,99 zł

2/ Dla Grupy II obejmującej:
- odbiorców przemysłowych,
- pozostałych odbiorców: hotele, szkoły, żłobki, gastronomia i inne
za 1 m3 wody pitnej         2,18 zł
za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 3,04 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 

 

     Przewodniczący
      Rady Miejskiej

    Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/ 135 / 2004 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:05.07.2004 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:05.07.2004 11:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 69