Uchwała Nr XLIII/229/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29  kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok
budżetowy 2009.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./   i art.199 ust. 3 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm./  oraz § 57 i  58 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           Andrzej Zając

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/229/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:13.05.2010 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.06.2010 14:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 41