Uchwała Nr  XLIII/230/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r. Nr 215 poz. 1664), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 137.320 zł.
w tym:  - bieżące  137.320 zł
            - majątkowe         - -

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

282.934,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

282.934,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

282.934,-

801

Oświata i wychowanie

3 293.350,-

3 293.350,-

80101

Szkoły podstawowe

2 975.000,-

2 975.000,-

6207

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 975.000,-

6298

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 975.000,-

80110

Gimnazja

318.350,-

318.350,-

2708

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

318.350,-

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

238.762,50

2009

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

79.587,50

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych            Nazwa projektu: Droga do sukcesu

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 400.000,-

2 740.274,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

340.274,-

0960

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

340.274,-

90095

Pozostała działalność

2 400.000,-

2 400.000,-

6298

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 400.000,-

6207

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 400.000,-

Program: Regionalny Program Operacyjny dla

 Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: Miasta 

Nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru

Starego Miasta Złotoryja

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 180.977,-

3 245.957,-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2 317.000,-

2 317.000,-

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

170.000,-

Program: Europejska Współpraca Terytorialna –

 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Priorytet:Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości

 i turystyki

Działanie: Wspieranie rozwoju turystyki

Nazwa projektu: Rozwój turystyczny pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia

2708

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

170.000,-

6298

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 147.000,-

6207

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 147.000,-

w tym:

Program:  Regionalny Program Operacyjny dla

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: Miasta

Nazwa projektu: Renowacja XIV wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi

757.000,-

Program: Program Operacyjny Współpracy

 Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

Oś 1: Rozwój transgraniczny

Działanie: Turystyka i działalność uzdrowiskowa

Nazwa projektu: Budowa Międzynarodowego Parku Turystyczno-Edukacyjnego – Podróż do wnętrza Ziemi w Złotoryi

1 390.000,-

92195

Pozostała działalność

863.977,-

928.957,-

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

58.140,-

2009

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6.840,-

Projekt

3.22/3.3.01/09.01644 pn. „Płuczki Złota w Euroregionie Nysa” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 2007-2013; Oś priorytetowa 3; Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów

2708

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

98.977,-

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

98.977,

W tym:

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                      Priorytet: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura”                                                                         Działanie: Turystyka kulturowa                                         Nazwa projektu: Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego

26.061,-

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013        Priorytet: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura”                                                                         Działanie: Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową                                                                              Nazwa projektu: Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego

72.916,-

6298

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

765.000,-

6207

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

765.000,-

Program:  Regionalny Program Operacyjny dla

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: Turystyka i kultura

Działanie: Turystyka aktywna

Nazwa projektu: Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – zagospodarowanie kąpieliska Zalew w Złotoryi

926

Kultura fizyczna i sport

388.331,-

403.331,-

92601

Obiekty sportowe

388.331,-

403.331,-

0830

wpływy z usług

15.000,-

2035

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

388.331,-

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Program: Norweski Mechanizm Finansowania

Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Nazwa projektu: Zespół Otwartych Stref Sportowo- Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych

§ 2.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 137.320 zł.
w tym:  - bieżące  zmniejszenie o 138.680 zł
  - majątkowe  zwiększenie  o  276.000 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

33.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

33.000,-

wydatki bieżące

21.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000,-

Zadanie:

Projekt modernizacji dróg w rejonie ul. Nad Zalewem w Złotoryi

12.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

264.000,-

264.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

264.000,-

264.000,-

wydatki bieżące

264.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

264.000,-

modernizacja budynków komunalnych

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21.000,-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

21.000,-

wydatki bieżące

21.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

110.320,-

92195

Pozostała działalność

110.320,-

wydatki bieżące

Projekt:

3.22/3.3.01/09.01644 pn. „Płuczki Złota w Euroregionie Nysa” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 2007-2013; Oś priorytetowa 3; Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów

110.320,-

wydatki bieżące

926

Kultura fizyczna i sport

15.000,-

92601

Obiekty sportowe

15.000,-

wydatki bieżące

15.000,-

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej  otrzymuje brzmienie „Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2010” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik do uchwały budżetowej  otrzymuje brzmienie „Planowane wydatki na programy  i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z unii europejskiej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr XXXVIII/217/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryi na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
Do § 16 dodaje się pkt 10
o następującej treści:
„Przesunięć środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje                     i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami, oraz przesunięć środków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej

         Andrzej Zając


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/230/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:13.05.2010 08:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:13.05.2010 12:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 50