Uchwała Nr XLIII/233/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania


 Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) uchwala się co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§ 3

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2.Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 4

Tracą moc uchwały Nr XXI/193/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2000 r., Nr XIX/116/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2004 r. oraz Nr XXX/176/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 kwietnia 2009 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Przewodniczący Rady Miejskiej


                         Andrzej Zając


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/233/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:13.05.2010 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:13.05.2010 09:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 26