Uchwała Nr XLIII/235/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1

Tworzy się dwa obwody głosowania w szpitalach:
1) Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi,
2) Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

§ 2

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§ 5

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Zając

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/235/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:13.05.2010 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:13.05.2010 09:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 71