Uchwała Nr  XLIV / 237 / 2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r. Nr 215 poz. 1664), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 692.983,14 zł
w tym:
- dochody bieżące  – 174.608,14 zł
- dochody majątkowe – 518.375,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 971.737,14 zł
w tym:
- wydatki bieżące  – 562.705,14zł
- wydatki majątkowe  – 409.032 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały
oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 3.

Zwiększa się przychody o kwotę 278.754 zł z tytułu pożyczki.

§ 4.

Po dokonaniu zmian budżet miasta Złotoryja na 2010 rok wynosi:
Dochody budżetu miasta ogółem – 58 120.661,14zł
w tym:
- dochody bieżące  – 39 652.354,14 zł
- dochody majątkowe – 18 468.307 zł
z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku – 8 959.367 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
     w prawo własności – 35.000 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9 473.940 zł

Wydatki budżetu miasta ogółem – 62 281.396,14 zł
w tym:
- wydatki bieżące  – 40 291.684,14 zł
- wydatki majątkowe  – 21 989.712 zł

§ 5.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 278.754 zł.

§ 6.

Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4 160.735 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:
- kredytów w wysokości – 3 881.981 zł
- pożyczek w wysokości  –    278.754 zł.

§ 7.

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 278.754 zł
w tym:
- kredytów – 6 000.000 zł
- pożyczek  –    278.754 zł

§ 8.

Ustala się kwotę rozchodów w wysokości 2 118.019 zł.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 20 624.085 zł
z tego:
1) Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości – 5 500.000 zł
2) Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 4 160.735 zł
3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości – 2 118.019 zł
4) Na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 8 845.331 zł.

§ 10.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z unii europejskiej” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


        Przewodniczący Rady Miejskiej

         Andrzej Zając

 


Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/237/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 maja 2010 r.


Zmiana planu dochodów budżetu
Miasta Złotoryja na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

60.256,-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

60.256,-

2330

dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60.256,-

852

Pomoc społeczna

96.799,14

85219

Ośrodki pomocy społecznej

96.799,14

Zadanie:

Priorytet: VII Promocji integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  

Tytuł projektu: „Uwierz, że Ty też możesz zmienić swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi”

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

91.932,14

2009

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4.867,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

138.377,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

138.377,-

6260

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

138.377,-

926

Kultura fizyczna i sport

397.551,-

92601

Obiekty sportowe

397.551,-

Zadanie:

Program: Norweski Mechanizm Finansowania

Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Nazwa projektu: Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

17.553,-

6207

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

379.998,-

OGÓŁEM

692.983,14,-

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/237/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 maja 2010 r.


Zmiana planu wydatków budżetu
Miasta Złotoryja na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

1 476.000,-

120.256,-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

60.256,-

4270

zakup usług remontowych

60.256,-

60016

Drogi publiczne gminne

1 476.000,-

60.000,-

4270

zakup usług remontowych

50.000,-

4300

zakup usług pozostałych

10.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 476.000,-

-

Zadanie:

Projekt i modernizacja ul. Szkolnej w Złotoryi z oświetleniem

otrzymuje brzmienie:

Projekt i przebudowa ul. Szkolnej w Złotoryi z oświetleniem

- modernizacja drogi ul. Górniczej w Złotoryi

1 476.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

300.000,-

70095

Pozostała działalność

300.000,-

wydatki bieżące

300.000,-

remont budynków komunalnych

710

Działalność usługowa

25.000,-

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

25.000,-

wydatki bieżące

25.000,-

801

Oświata i wychowanie

376.000,-

80101

Szkoły podstawowe

376.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

376.000,-

Zadanie:

„Edukacja-sport-zdrowie. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi

852

Pomoc społeczna

96.799,14

85219

Ośrodki pomocy społecznej

96.799,14

Zadanie:

Priorytet: VII Promocji integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  

Tytuł projektu: „Uwierz, że Ty też możesz zmienić swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi”

wydatki bieżące

96.799,14

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

278.754,-

1 240.729,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

278.754,-

738.255,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

738.255,-

przebudowa kanalizacji sanitarnej przez budowę kanalizacji deszczowej ul. Rynek i ul. Górna w Złotoryi

696.885,-

budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Złotoryja

 w tym między innymi:

278.754,-

41.370,-

- rozdzielenie kanalizacji ogólno spływowej od

  deszczowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w  

  obszarze ul. Broniewskiego w Złotoryi

16.000,-

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej ul.

  Podmiejskiej w Złotoryi

15.000,-

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w

  Złotoryi

10.370,-

90095

Pozostała działalność

502.474,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

502.474,-

zadanie:

Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100.000,-

92195

Pozostała działalność

100.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000,-

Zadanie inwestycyjne:

- rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – zagospodarowanie kąpieliska Zalew w Złotoryi

100.000,

926

Kultura fizyczna i sport

467.707,-

92601

Obiekty sportowe

467.707,-

zadanie:

Program: Norweski Mechanizm Finansowania

Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Nazwa projektu: Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych

wydatki bieżące

w tym własne (realizacja zajęć sportowych)     3.078,-

20.650,-

wydatki inwestycyjne

- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego

6057

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

379.998,-

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

67.059,-

OGÓŁEM

1 754.754,-

2 726.491,14


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/237/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:14.06.2010 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:14.06.2010 12:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 23