Uchwała Nr XLIV/239/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w zw. z art.11  ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na darowanie Skarbowi Państwa – Urzędowi Skarbowemu w Złotoryi reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu - stanowiącego własność Gminy Miejskiej Złotoryja – budynku administracyjnego o pow. 2298, 8 m2 usytuowanego na działce nr 141/7  obręb 4 w Złotoryi oraz przysługującego Gminie Miejskiej Złotoryja do dnia 5  grudnia 2089 r. użytkowania wieczystego działki nr 141/7 obręb 4 w Złotoryi. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Złotoryi prowadzona jest księga wieczysta KW numer  LE1Z/35059/9.

§ 2

Nieruchomość opisana w  § 1  będzie darowana z przeznaczeniem na siedzibę
Urzędu Skarbowego w Złotoryi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchyla się uchwałę nr XLIII/232/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:14.06.2010 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:14.06.2010 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 49