Uchwała Nr XLIV/241/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.


 Działając na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) uchwala się ,co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja:
1. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3. wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród, w brzmieniu określonym w §15 niniejszej uchwały.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1.  Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr. 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181, z późn. zm.)
3. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja;
4. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt. 3;
5. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku
do 31 sierpnia roku następnego;
6. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
7. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§3.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela ustala dyrektor,  a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja.    

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
 nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych
 wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
 sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
 rodzicami;
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
 dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;
 b) podnoszenie umiejętności zawodowych;
 c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
 d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
 innych urządzeń szkolnych;
 e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;
 f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
 g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;
 c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
 działającymi na terenie szkoły;
 d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
 wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 5.

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
 a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 b) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia majątku szkolnego;
 c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego
 wykorzystania na cele szkoły;
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie
 gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
 a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń;
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
 kwalifikacji zawodowych;
c) polityka kadrowa;
d) organizowanie konferencji szkoleniowych;
 e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;
 f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
 a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu,
 województwa, kraju;
 b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji
 i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych;
 c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów
 wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających
 zagrożeniom społecznym;
 d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości
 uczniów;
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach
 i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi;
 f) konstruktywna współpraca z radą rodziców lub szkoły i samorządem uczniowskim.

§ 6.

Tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne dla:
1. nauczycieli w wysokości 150 zł na jeden etat nauczyciela miesięcznie,
2. dyrektorów szkół w wysokości 400 zł na jedno stanowisko miesięcznie.

§ 7.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora uwzględniając poziom spełnienia warunków o których mowa w §5 ustala Burmistrz Miasta Złotoryja.
4. Nauczyciel przeniesiony do innej placówki z urzędu w trakcie roku szkolnego, zachowuje  prawo do dodatku motywacyjnego pobieranego w placówce, z której zostaje przeniesiony.
Okres pobierania dodatku w drugiej placówce podlega zasadom przewidzianym w regulaminie placówki.
5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny

§ 8.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1.

Przedszkola

a.) dyrektor przedszkola

od 550 zł do 1.000 zł

2.

Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi

a.) wicedyrektor  żłobka

od 380zł do 600 zł

3.

Szkoły podstawowe i gimnazja

a.)dyrektor

b.) wicedyrektor

od 800 zł do 1.200 zł

od 540 zł do 800 zł

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
 1) dla dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja;
 2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole – dyrektor szkoły.
4. Dodatek funkcyjny przyznaje się na rok szkolny.

§ 9.

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przysługuje dodatek funkcyjny, za:
1) wychowawstwo klasy   –  w wysokości  200 zł
2) opiekuna grupy przedszkolnej  –  w wysokości  200 zł
3) funkcję opiekuna stażu   –  w wysokości   60 zł

§ 10.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 9 powstaje z dniem powierzenia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji.

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 9.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 11.

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach.
2. Ustala się następujące wysokości dodatku za warunki pracy, procentowo w odniesieniu do  wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela :
 1) za trudne warunki pracy – do 30%;
 2) za uciążliwe dla zdrowia warunki pracy – do 20%.
3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:
 1) stopnia trudności, uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub
 zajęć;
 2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§ 12.

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 11, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja.
2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela obowiązkowego pensum w warunkach trudnych i uciążliwych.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 13.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
 przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 14.

Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin, normatywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna.

Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 15.

Środki na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

§ 16.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków o których mowa w § 15, sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród określa odrębna uchwała.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 17.

Traci moc uchwała Uchwała Nr XXIX / 168 /2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.


       Przewodniczący Rady Miejskiej
        
        Andrzej Zając


Rozstrzygnięcie nadzorcze
 
  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród, w części :

- § 8 ust. 4 oraz § 10 ust. 1 uchwały w związku z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 i art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

- § 14 uchwały w związku z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 pkt.2 i art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

UZASADNIENIE

Na sesji dnia 20 maja 2010 r., działając na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, Rada Miejska w Złotoryi podjęła uchwałę XLIV/241/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 27 maja 2010 r.

W trakcie postępowania organ nadzoru stwierdził istotne naruszenie prawa, a w konsekwencji nieważność niżej wymienionych przepisów przedmiotowej uchwały:

- § 8 ust. 4 w brzmieniu: „Dodatek funkcyjny przyznaje się na rok”,

- § 10 ust. 1 w brzmieniu „Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 9 powstaje z dniem powierzenia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji” oraz

- § 14 w brzmieniu „Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin, normatywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna”.

Zgodnie z normą kompetencyjną zawartą w art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela „organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1)wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,

2)szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3)wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3”.

Na podstawie powyższego przepisu Rada Miejska w Złotoryi została upoważniona do uregulowania, m.in.: wysokości stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania. Korzystając z ustawowego upoważnienia Rada ustanowiła przedmiotowy regulamin, w którym w § 8 ust. 4 oraz w § 10 ust. 1 wskazała na jaki okres przyznaje się dodatek funkcyjny (rok szkolny), jak również ustaliła moment powstania prawa do dodatku funkcyjnego. Tymczasem w zakresie normy kompetencyjnej znajduje się upoważnienie do ustalenia wysokości dodatków, w tym funkcyjnego, oraz szczegółowych warunków jego przyznawania w regulaminie. Rada nie otrzymała kompetencji ani do ustalania okresu na jaki przyznaje się ten dodatek, ani do stanowienia w zakresie ustalenia momentu powstania prawa do dodatku.

Dodatek funkcyjny jest jednym ze składników wynagrodzenia, co wynika z brzmienia art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, i jako taki podlega zasadom, o których mowa w art. 39 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela, który stanowi, iż zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn (niż określone w zdaniu pierwszym artykułu 39 ust. 1) następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w Złotoryi nie miała upoważnienia do modyfikacji art. 39 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela, której dokonała poprzez ustanowienie przepisu § 8 ust. 4 oraz § 10 ust. 1 przedmiotowej uchwały. Organ nadzoru wskazuje, że zmiana normy ustawowej może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy upoważnia do tego konkretna norma kompetencyjna lub też w wyniku nowelizacji poprzez zmianę dokonaną aktem prawnym tej samej rangi. Zasada powyższa wynika z hierarchicznego systemu źródeł prawa, obowiązującego w polskim porządku prawnym.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu „już sam fakt powierzenia nauczycielowi funkcji wymienionych w § 5 rozporządzenia [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)] powoduje powstanie prawa do dodatku funkcyjnego, a organ prowadzący szkołę określa jedynie wysokość stawek dodatku funkcyjnego i szczegółowe warunki jego przyznawania (WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 440/2008). Ponadto organ nadzoru wskazuje również, że prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje nauczycielowi w całym okresie powierzenia mu funkcji, określonej w § 5 rozporządzenia. Ograniczenie tego okresu do roku szkolnego pozostaje w sprzeczności z istotą dodatku funkcyjnego.

Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w Złotoryi ustanawiając przedmiotowy regulamin, a w nim przepisy § 8 ust. 4 oraz § 10 ust. 1, w istotny sposób naruszyła prawo, bowiem przekroczyła zakres delegacji ustawowej wynikającej z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, jak również dokonała nieuprawnionej modyfikacji art. 39 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwalonych przez Radę przepisów.

W trakcie postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził również istotne naruszenie prawa w przepisie ustanowionym w § 14 przedmiotowej uchwały, który zgodnie z upoważnieniem ustawowym, zawartym w art. 30 ust. 6 pkt. 2 Karty Nauczyciela, powinien określać szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2. Tymczasem Rada ustanowiła normę, w której określiła sposób obliczania liczby godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym. Zdaniem organu nadzoru z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela nie wynika upoważnienie rady do stanowienia w zakresie sposobu obliczania liczby godzin ponadwymiarowych.

Pojęcie godzin ponadwymiarowych zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela. Zgodnie z definicją ustawową przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Zdaniem organu nadzoru to właśnie ten przepis stanowi podstawę do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych nauczyciela, gdyż zawiera definicję pojęcia godziny ponadwymiarowej. Przepis § 14 przedmiotowej uchwały modyfikuje ustawową definicję, gdyż za godzinę ponadwymiarową uznaje tylko tę godzinę, która zostały faktycznie przepracowana ponad normatywną liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym. Tym samym Rada Miejska w Złotoryi pozbawiła prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe tych nauczycieli, którzy choć mają przydzielone godziny ponadwymiarowe, jednakże w okresie rozliczeniowym faktycznie nie przepracowali godzin normatywnych bądź ponadwymiarowych.

W podobnej sprawie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 3 marca 2008 r. (sygn. akt OSK 1873/2007), stwierdził: „zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela rada gminy ma jedynie kompetencję do określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3. W tych ramach nie mieści się upoważnienie do decydowania o zachowaniu lub utracie przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.(…) Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw należy ustalać w oparciu o Kartę Nauczyciela i przepisy Kodeksu pracy, do których odsyła art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. W myśl art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.” Jednocześnie w innym wyroku NSA z dnia 3 czerwca 2002 roku (sygn. akt II SA 687/02), sąd zwraca uwagę, że „regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatków mieszkaniowych nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla nauczyciela niż przepisy prawne powszechnie obowiązujące”.

Tymczasem obliczanie liczby godzin ponadwymiarowych zaproponowane przez Radę Miejską Złotoryja w § 14 przedmiotowej uchwały pozbawia nauczyciela prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie nieprzepracowane, a nawet za te przepracowane jeśli w okresie rozliczeniowym nauczyciel nie przepracował „faktycznie” normatywnej liczby godzin przypadającej na dany okres rozliczeniowy. Może się bowiem zdarzyć, że w tygodniu nauczyciel nie będzie „faktycznie” świadczył pracy w zakresie tygodniowego obowiązującego wymiaru, np. ze względu na chorobę bądź inne okoliczności, za które na podstawie przepisów kodeksu pracy i aktów wykonawczych przysługuje mu wynagrodzenie, a będzie świadczył pracę w zakresie godzin ponadwymiarowych. Jednakże ze względu na uchwalony przez Radę sposób obliczania liczby godzin ponadwymiarowych, będzie pozbawiony wynagrodzenia za przepracowane (!) godziny ponadwymiarowe.

Zdaniem organu nadzoru ustanawiając normę zawartą w § 14 uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi, Rada naruszyła prawo w istotny sposób poprzez przekroczenie normy kompetencyjnej, zawartej w art. 30 ust. 6 pkt. 2 Karty Nauczyciela, gdyż stanowiła w sprawach nie przekazanych w delegacji ustawowej, jak również dokonała nieuprawnionej modyfikacji pojęcia godzin ponadwymiarowych na niekorzyść nauczyciela, czym naruszyła art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ustanowienie przez radę gminy przepisów istotnie naruszających obowiązujące prawo jest przesłanką do stwierdzenia ich nieważności przez organ nadzoru. Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

 

 
 Wojewoda Dolnośląski

Rafał Jurkowlaniec
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego..
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:14.06.2010 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.06.2010 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 109