Uchwała Nr  XLV/244/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2010 r.


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy  Miejskiej Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze sporządza się w formie opisowej i zawiera:
a) realizację dochodów budżetowych oraz przychodów;
b) wykonanie wydatków budżetowych oraz rozchodów;
c) zaawansowanie realizacji zadań inwestycyjnych;
d) stan należności i zobowiązań podatkowych z opisem podjętych czynności egzekucyjnych, 
e) skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za dany okres sprawozdawczy,
f) analizę stopnia realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych;
g) realizację dochodów własnych;
h) stan zadłużenia gminy;
i) wynik finansowy (nadwyżki – niedoboru budżetu); w przypadku wystąpienia deficytu
   budżetu należy wykazać źródło jego pokrycia.

§ 2.

1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze zawiera:
a) dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;
b) wydatki budżetowe według działów;
c) przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 sporządzone w formie tabelarycznej  zawierają  porównanie do wielkości planowanych dochodów i wydatków w zawartych  w uchwale budżetowej, według stanu na dzień 30 czerwca.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/244/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.07.2010 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.07.2010 10:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 39