Uchwała Nr XLV/247/2010  
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniająca  Uchwałę Nr XXVI/154/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2009 – 2011”.

              
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 21 ust. 5  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tj. Dz.U. z 2006 r.  Nr 123, poz. 858 z późn.zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku  do Uchwały Nr XXVI/154/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2009 – 2011”:
1.   w tabeli nr 1  wykreśla się zadania inwestycyjne o numerach:  12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 i 22,
2.  tabeli nr 2 wykreśla się: :
a/     zadania inwestycyjne o numerach: 15, 16, 17, 19, 21, 25,26 i 28,
b/     w pozycji 18 słowa: „ wykonanie sterownika zbiornika retencyjnego
         Z3, połączenie z  systemem sterowania oczyszczalni ścieków,
c/      w pozycji 18 kwotę „ 130 000”  wpisując w to miejsce kwotę „50 000”,
d/      w pozycji 22 kwotę „430 000” wpisując w to miejsce „250 000”.
3. Wykreśla się zapisy tabeli nr 3, która otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.


                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/247/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/154/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.07.2010 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.07.2010 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 39