Uchwała Nr XLV/248/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na wniosek złożony w dniu 21 maja 2010 r. przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres do dnia 30 kwietnia 2011 r. obowiązujących w następujących wysokościach netto:
I.W zakresie zaopatrzenia w wodę:
   dla taryfowej    Grupy I obejmującej:
   - gospodarstwa domowe,
   - wodę pobraną do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do
     zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych
     za 1 m 3 wody pitnej - 2,83 zł
   dla taryfowej Grupy II obejmującej:
   - odbiorców przemysłowych,
   - pozostałych odbiorców: hotele, szkoły, żłobki, gastronomia i inne
   za 1 m3 wody pitnej - 2,94 zł

I.W zakresie odprowadzania ścieków :
   dla  taryfowej Grupy I  obejmującej :
   - gospodarstwa domowe,
   - wodę pobieraną do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do
     zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
   - odbiorców przemysłowych,
   - pozostałych odbiorców : hotele, szkoły, żłobki, gastronomia i inne
za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych - 4,64 zł

§  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

                                                                 
            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             
            Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/248/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie..
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.07.2010 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.07.2010 10:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 33