Protokół Nr XLV/2010
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 30 czerwca 2010 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi Andrzej Zając, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 9 radnych co stanowi kworum przy których Rada może obradować i podejmować uchwały.
Na sesję przybyła  radna Krystyna Barcik – stan radnych 10 osób.

Następnie Przewodniczący obrad przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Pana Damiana Klickiego Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego  sp. z o.o. w Złotoryi oraz pozostałych zaproszonych gości.

Rada w głosowaniu: za – 10      przeciw -  0   wstrzymało się – 0  przyjęła
Protokół Nr XLIV/2010 z sesji odbytej w dniu 20 maja 2010 roku.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady  porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady
Miejskiej.
2.  Wnioski i interpelacje radnych.
3. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi –
Sprawozdanie z działalności w roku 2009.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2010,
- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
  za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja,
           - w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych
              prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja w celu przekształcenia
              ich w jednostki budżetowe,
           - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi
              z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny nieruchomości,
           -  zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/154/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
              30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia” Wieloletniego planu
              rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
              Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata
               2009 – 2011”,
           - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
              zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował, że w okresie między
sesjami Rady Miejskiej zajmowano się następującymi sprawami:
- trwają przygotowania do odbioru inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie LSSE – podstrefa Złotoryja”,
-   ukończono projekt przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej,
-  ukończono projekt „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta – przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Złotoryi”,
-  złożono wniosek do WFOŚiGW i rozpoczęto procedury przetargowe na zadanie pn.:” Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja, ul. Wojska Polskiego”,
-  rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w Rynku,
-  rozszerzono Skatepark /wykonano nawierzchnię i zakupiono dwa elementy/,
-  zakończono remont budynku przy ul. Zagrodzieńskiej 3,
-  trwają roboty budowlane na inwestycji pn.: ”Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – zagospodarowanie kąpieliska zalew w Złotoryi”,
-  zorganizowano ekumeniczny wyjazd do Mimonia,
-  trwają bieżące prace w ramach projektu pn.  „Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego z Mechanizmu Norweskiego EOG”,
-  trwają bieżące prace przy projekcie „Droga do sukcesu” dofinansowanego z Programu Operacyjny Kapitał Ludzki,
-  zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pn. „ Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja” ulice Górna i Rynek,
-  miasto było współorganizatorem I etapu Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów oraz współpracowało przy XV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej,
-  promowaliśmy nasze miasto w TVN 24 i w TVN Meteo.


AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Józef Banaszek -  w odrestaurowanych fontannach woda jest w obiegu zamkniętym. Podobno w wodzie znajduje się jakiś środek, który nie powoduje pleśni w instalacji. Z wody korzystają ptaki  - mam więc pytanie: czy ta woda nie jest szkodliwa dla ptaków?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  zwrócił się o wyjaśnienie  następujących spraw:
1/  Od m-ca marca, na każdej sesji, składam interpelację w sprawie wykorzystania garaży na ul. Zimowej. Wiem, że do chwili obecnej sprzedano 6 garaży. Pierwotna cena garażu wynosiła 30 tys. zł, obecnie dowiaduję się, że jest to 22 tys. zł. Nie rozumiem skąd wzięła się ta  niższa cena.   Uważam, że miasto ponosi z tego tytułu straty, jest to działanie nieekonomiczne. Co z pozostałymi 40 garażami stojącymi jako pustostany ?
Maja propozycja dotyczyła wydzierżawienia garaży  mieszkańcom – przy braku chętnych na wykup  - nie znalazła realizacji.  Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji

2/   Przy ul. Górniczej jest duży kompleks  ogródków działkowych. Użytkownicy
działek mają duży problem bowiem od jakiegoś czasu nie mają na działkach wody. Woda była dostarczana z zalewu ale od kiedy zalew jest w remoncie wody nie mają. Działkowicze wyrażają swoje niezadowolenie i przychodzą na interwencje. Nikt nie wie kiedy zakończy się remont zalewu. Moje pytanie jest: dlaczego nie zostało zabezpieczone ujęcie wody dla działkowców. Kiedy zostanie wybudowane ujęcie wody aby woda na działkach nie była zależna od ilości wody w zalewie. Dlaczego nie zabezpieczono  alternatywnego rozwiązania np. beczkowozów.

Na sesję przybył  radny Iwo Matecki – stan radnych 11 osób.

AD. 3 – REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 .

Sprawozdanie z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w roku 2009 złożył  Prezes Zarządu Damian Klicki.
Omówił  zakres działania Przedsiębiorstwa, kapitał zakładowy, zatrudnienie oraz działalność poszczególnych działów.
Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2010  omówiła  Skarbnik Miasta Grażyna Soja.  Szczegółowo projekt był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Rada w głosowaniu:
za -  11     przeciw -  0   wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr XLV/243/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2010.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy  informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja  wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
Radni w głosowaniu:
za  -  11   przeciw – 0    wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr XLV/244/2010  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja.

Rada w głosowaniu:
za – 11       przeciw – 0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr XLV/245/2010  w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

Przed  przystąpieniem do głosowania nad  projektem uchwały w sprawie darowizny nieruchomości Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów  poinformował Radę, że po omówieniu projektu  Komisja głosami za 7 – 1 przeciw skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  10     przeciw -  1 wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr XLV/246/2010  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów  przekazał, że projekt uchwały w sprawie zmiany WPR RPK został po omówieniu jednogłośnie skierowany pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za  - 11      przeciw – 0      wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr XLV/247/2010 zmieniającą Uchwałę Nr XXVI/154/2008 Rady Miejskiej  w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
I kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2009 – 2011”.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia czasu  obowiązywania taryf za wodę i ścieki  Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów  poinformował, że Komisja po omówieniu projektu uchwały głosami : za – 5     przeciw -  2 wstrzymało się – 3   skierowała  projekt uchwały na sesję.
Następnie  Prezes RPK Damian Klicki  przeczytał wniosek w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 sierpnia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Rada w głosowaniu:
za -   7       przeciw -    1    wstrzymało się -   3
podjęła Uchwałę Nr XLV/248/2010  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski udzielił odpowiedzi na  zgłoszone  zapytania i interpelacje:
Radnemu Józefowi Banaszkowi -  woda w fontannach nie szkodzi ptactwu ponieważ jest wymieniana.

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Zającowi:
1/  Obniżenie ceny garaży z 30 do 22 tys. zł  było moją decyzją. Nie zgadzam się     ze stwierdzeniem, że nie robi się nic z pozostałymi garażami. Ogłaszane są przetargi. Podobnie nie zgadzam  się z podaną teorią ekonomiczną, że jeżeli coś nie przynosi dochodu to jest to strata. Garaże są systematycznie sprzedawane.
Wolne garaże w mieście to skarb. Potrzebujemy wolnych garaży dla tych najemców gdzie  rewitalizujemy obszar starego miasta. Sprzedanych jest 7 garaży, 6 wynajętych, w 3 znajduje się magazyn prac interwencyjnych.
2/ Podjęliśmy remont kąpieliska Nad Zalewem, będzie jednym z piękniejszym na Dolnym Śląsku. Nie było do tego tygodnia   problemu  z dostawą wody na ogrody działkowe bo nie było upałów. Uruchomiliśmy dostawy wody, dlatego dziwi mnie wypowiedź Pana Przewodniczącego.  Nie jest prawdą, że termin zakończenia remontu obiektu nie został dotrzymany. Problem wody dla działkowiczów zniknie ponieważ od soboty będzie napuszczana woda do zalewu. Do tej pory podjeżdża WUKO.  Jeżeli chodzi o budowę ujęcia wody dla ogródków działkowych przy ul. Górniczej  to proszę zorientować się jaki to jest koszt. Zadania takiego nie mamy w bieżącym budżecie.

W odpowiedzi na wyjaśnienie Burmistrza Miasta -Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  stwierdził, że nie zgadza się  z teorią , że jeżeli coś nie przynosi dochodów to nie jest to strata. Myślę, że jeżeli mamy możliwość osiągnięcia dochodów a z tego nie korzystamy to jest to niegospodarność. Od dłuższego czasu proponuję garaże wydzierżawić bo stoją puste  prawie 2 lata. Podobnie  zadecydowanie o obniżeniu ceny garażów  nie zostało uzasadnione.
Termin zakończenia remontu kąpieliska Nad Zalewem  podawany był na koniec czerwca.  Oczekuję, że sprawa wody dla działkowiczów zostanie ostatecznie załatwiona.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski   stwierdził, że jeżeli Pan Przewodniczący oskarża Go o niegospodarność  to powinien zgłosić to do Prokuratury.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  wyjaśnił, że nie ma samowoli przy obniżaniu wartości nieruchomości. Kompetencje dla Burmistrza w tym  zakresie wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami . Dostawę wody dla  ogrodów  skomplikowała sytuacja, że w nocy zostało okradzione i zniszczone ujęcie wody dla miasta i wszystkie siły były tam skierowane. W tej chwili WUKO dostarcza wodę. Następnie odpowiedział na pytanie  radnego Józefa Banaszka-
do sprzedania pozostało 30 garaży.

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając   podziękował radnym za udział w sesji i złożył życzenia  przyjemnego wypoczynku letniego.

O godzinie 14,45 , wobec wyczerpania się porządku obrad,  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  ogłosił sesję za zamkniętą.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Andrzej Zając

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.07.2010 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.07.2010 08:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 42