Uchwała Nr XXIV / 144 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala ,co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody gminy o kwotę 90.302 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

97.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

97.000,-

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

97.000,-

710

Działalność usługowa

9.200,-

71035

Cmentarze

9.200,-

0690

wpływy z różnych opłat

6.000,-

0970

wpływy z różnych dochodów

3.200,-

750

Administracja publiczna

7.600,-

14.400,-

75023

Urzędy gmin

14.000,-

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

12.000,-

0970

wpływy z różnych dochodów

2.000,-

75095

Pozostała działalność

7.600,-

400,-

0590

wpływy z opłat za koncesje i licencje

400,-

0970

wpływy z różnych dochodów

7.600,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

95.000,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

95.000,-

0320

podatek rolny

35.000,-

0340

podatek od środków transportowych

60.000,-

758

Różne rozliczenia

69.270,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

69.270,-

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

69.270,-

801

Oświata i wychowanie

1.032,-

80101

Szkoły podstawowe

1.032,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.032,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

600,-

90002

Gospodarka odpadami

600,-

0400

wpływy z opłaty produktowej

600,-

926

Kultura fizyczna i sport

1.400,-

92695

Pozostała działalność

1.400,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

400,-

0970

wpływy z różnych dochodów

1.000,-

 

2) Zwiększa się wydatki na kwotę  490.302,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

15.000,-

40002

Dostarczanie wody

15.000,-

dopłata do cen wody zakupionej przez mieszkańców

15.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

30.000,-

70095

Pozostała działalność

30.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(projekt adaptacji obiektu przy ul. Miłej na lokal mieszkaniowy)

30.000,-

wydatki bieżące

758

Różne rozliczenia

193.727,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

193.727,-

-          rezerwa na utrzymani Hali

-          rezerwa celowa dla oświaty

100.000,-

93.727,-

801

Oświata i wychowanie

622.893,-

80101

Szkoły podstawowe

613.029,-

wydatki bieżące

  remonty w tym:

-          termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3

534.768,-

531.880,-

480.100,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-          wykonanie ogrodzenia

-          wyposażenie hali

-          wykonanie projektu zagospodarowania przy szkole podstawowej nr 3

78.261,-

24.261,-

50.000,-

4.000,-

80104

Przedszkola

9.864,-

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(dziecko niepełnosprawne nauczanie)

3.864,-

wydatki bieżące

-          dowóz dziecka niepełnosprawnego

-          projekt termomodernizacji budynku i c.o.

6.000,-

2.000,-

4.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

102.864,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

102.864,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

102.864,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000,-

92116

Biblioteki

10.000,-

2550

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

(wydatki bieżące)

10.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

109.000,-

92601

Obiekty sportowe

100.000,-

wydatki bieżące

w tym płace i pochodne od płac

100.000,-

92695

Pozostała działalność

9.000,-

wydatki bieżące

   - utrzymanie basenu

9.000,-

 

§ 2.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 400.000,-. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego jest pożyczka.
Przychody zwiększa się o kwotę 400.000,-
- kredyty: pożyczki zwiększa się o kwotę 400.000,-

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/144/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:20.09.2004 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:20.09.2004 08:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 66