Uchwała Nr XXIV / 146 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 września 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 48, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 2 uchwały Nr XXI/121/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się  ust. 2 w brzmieniu:     „2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do prawnego zabezpieczenia kredytu
w postaci weksla in blanco”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/146/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:20.09.2004 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:20.09.2004 08:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 82