Uchwała Nr XXIV / 149 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 września 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych.

 
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale nr XXII / 133 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 pkt 1:

 • litera a) otrzymuje brzmienie:
   „ W jezdni, chodniku (ciągu pieszym), ścieżce rowerowej, zatoce postojowej – 2,00 zł / m2”,
 • litera b) otrzymuje brzmienie:
   „W przypadku zajęcia elementów pasa drogowego, nie ujętych w literze a) – 1,00 zł / m2”,
 • litera c) otrzymuje brzmienie:
   „W przypadku zajęcia powyżej 20 % szerokości jezdni do 50 % (włącznie)
   szerokości jezdni - 5,00 zł / m2”, 
 • litera d) otrzymuje brzmienie:
   „Przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni – 8,00 zł / m2”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/149/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:20.09.2004 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:20.09.2004 08:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 79