Uchwała Nr XXIV / 150/ 2004
Rady  Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 września 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miejską Złotoryja.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIII / 140 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miejską Złotoryja § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Burmistrz Miasta Złotoryja upoważniony jest do wnoszenia do spółek prawa handlowego w zamian za obejmowane akcje lub udziały wkładów niepieniężnych w postaci składników aktywów, mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny, po przedstawieniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Złotoryi celowości zamierzenia oraz wyceny wnoszonego mienia.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/150/2004 z dnia 9 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miejską Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:20.09.2004 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:20.09.2004 08:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 71