Protokół Nr XLVI/2010
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 16 września 2010 r.

           
Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję : Kierownictwo Urzędu Miejskiego z
 Z-cą Burmistrza Andrzejem Ostrowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską
oraz pozostałych zaproszonych  gości.
Radni w głosowaniu:
Za – 8     przeciw -  0    wstrzymało się -  4      przyjęli Protokół Nr XLV/2010
z sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2010 r.
Na sesję przybył  radny Józef Banaszek – stan radnych obecnych – 13 osób.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad sesji, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami
Rady Miejskiej.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
3.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 r.
3.2. -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej
w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005 – 2009 zmienionej Uchwałą Nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr VI/27/2007 r. z dnia 28 marca 2007 r., Uchwałą Nr XI/64/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XIV/80/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r., Uchwałą Nr XXV/143/200 z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVIII/165/2009 z dnia  2 marca 2009 r., Uchwała Nr XXX/174/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r., oraz Uchwałą Nr XXXII/184/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r, Nr XXXIV/196/2009 z dnia 24 września 2009 r.
3.3.-   w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Złotoryja/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi projektu
pt. „ Jesteśmy wśród Was”,
3.4.-   zmieniającą Uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. Złotoryja.
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
5. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Z-ca Burmistrza Miasta Andrzej Ostrowski  poinformował, że w okresie między
sesjami Rady Miejskiej zajmowano się następującymi sprawami:

-  wykonano remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w mieście    na ul. Wojska Polskiego. Remont w 50% został dofinansowany przez Dolnośląska Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu,
-  wyłoniono , w drodze przetargu, wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi
ul. Broniewskiego w Złotoryi wraz z oznakowaniem trasy rowerowej”, które
jest dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program  Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011”,
-  zakończono budowę kanalizacji deszczowej w Rynku,
-  wybrano wykonawcę na remont budynku / pokrycie dachowe, klatka schodowa, elewacja/ przy ul. Solnej 7,
-  rozpoczęto remont budynku przy ul. Klasztornej 4,
-  budowany jest boks na odpady przy ul. Przelot – Mickiewicza,
-  wykonano odcinek chodnika z kostki oraz wykonywana jest zatoczka w ul. Wiosennej,
-  uzyskano dofinansowanie w ramach RPOWD na lata 2007 – 2013 na zadanie
pn: „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie
Gór i Pogórza Kaczawskiego”,
-  podpisano umowę na dofinansowanie w ramach RPOWD na lata 2007 – 2013 na zadnie pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap I”, „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap II” i „ Renowacja XV – wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi”,
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na zadanie pn.” Renowacja XV
wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi” – aktualnie trwają prace,
-  uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg na zadanie pn.:
„Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego przy kompleksie boisk sportowych
przy ul. Lubelskiej – w ramach projektu – Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”,
-  trwają prace bieżące w ramach projektu np. „Zespół otwartych Stref Sportowo- Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego z Mechanizmu Norweskiego EOG”,
- trwają bieżące prace  przy projekcie pn.”Droga do sukcesu” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
- trwają prace związane z inwestycją pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja”: ulice  Górna i Rynek,
- zakończono zadanie pn. „Informatyzacja Gminy Miejskiej Złotoryja poprzez budowę systemu elektronicznej administracji zmierzającej do powstania e-usług publicznych” – aktualnie został złożony wniosek o płatność w ramach RPOWD na lata 2007 – 2013”,
-  miasto było współorganizatorem imprezy plenerowej „Lato z Radiem 2010”,
- współorganizowaliśmy imprezę sportową „Mistrzostwa Polski w Nordic Walking”,
-  realizowany był program „Trener gminny” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- dokonywane było bieżące rozliczenie dotacji dla klubów sportowych, przekazywanie kolejnych transz dotacji.

AD.2 –  WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Roman Gorzkowski -  dwa lata temu zakończono renowację murów obronnych  przy Kościele Św. Jadwigi, zrobiono oświetlenie., ale w ogrodzie znajduje się fragment murów , który nie został odrestaurowany od wewnątrz. To się sypie i niszczeje, jest dziura. Zachodzi pytanie, czyj jest ten kawałek muru/ być może , że kościoła/ . Niemniej należy zakończyć renowację, sprawa musi być rozwiązana do końca w najbliższym czasie.
Radny Józef Banaszek :
1. Proszę o wyjaśnienie, co dzieje się z pojemnikami do recyklingu. Pojemniki znikają a w ich miejsce nie są stawiane nowe. Jaki jest powód takiego stanu rzeczy.
2. Mieszkańcy ul. Jerzmanickiej proszą o prowizoryczną naprawę jezdni, która jest bardzo rozjeżdżona koło garaży. Chodzi o wysypanie grysu.
3. Co dzieje się ze Szkołą Społeczną.  Istnieją różne pogłoski na jej temat. Między innymi, że dzieci są przyjmowane fikcyjnie.
Radna Lilia Wolańska :
1. Od dłuższego czasu na rondzie na ul. Hożej  jest ogrodzona studzienka. Stanowi przeszkodę dla ruchu, kiedy nastąpi rozwiązanie tej sprawy.
2. Przy ul. Wilczej, po prawej stronie jest bardzo zniszczony chodnik. Każda płytka jest osobno.
Radna Barbara Listwan -   zaczynając od stwierdzenia Pana Burmistrza, że nasze kąpielisko Nad Zalewem jest najpiękniejsze na Dolnym Śląsku to dużo zastrzeżeń  budzi stan wody. Woda, która przypływa z brudnej Młynówki i zbiornika nie jest wodą do kąpieli. Ponadto w wodzie gromadzi się duża ilość liści spadających z drzew pochylonych nad wodą / najwięcej koło kładki spacerowej/. Stąd moje pytanie, czy woda jest badana pod względem przydatności do kąpieli.

Radna Kinga Maciejak  -  zgłosiła sprawę  wyglądu barierek ochronnych przy światłach na ul. Staszica . Barierki wymagają szybkiego odnowienia, bo są skorodowane i nieestetyczne.

Radna Krystyna Widulińska   -  poruszyła sprawę parkowania samochodów przy ul. Rynek  1,2,3,4. Podczas  remontu nawierzchni  Rynku towar do piekarni był   dostarczany głównym wejściem. Po remoncie pasy zatoczek zostały tak pomalowane, że samochód dostawczy nie ma gdzie stawać.  Czy problemem byłoby żeby zrobić dojazd z tyłu  budynku i zaznaczyć w jakich godzinach może podjechać samochód dostawczy ?

Radny Tadeusz Oleksów - 
1. Proszę o naprawienie chodnika na ul. Złotej. Po  wymianie sieci kanalizacyjnej chodnik zapada się.
2. Proszę o podłączenie  lampy ulicznej  na ul. Wiosennej.

Radny Bogdan Łoś -   ul. Staszica zrobiła się bardzo niebezpieczna ze względu na duży ruch pojazdów. Kierowcy nie respektują znaków drogowych. Stąd mój
wniosek aby umieścić tam duże znaki podświetlane.

Radny Stanisław Sołtysik -   stwierdził, że bezpieczeństwo na ul. Staszica  dla ruchu   kołowego jest zagrożone   z powodu starej, wyschniętej lipy.  Trzeba ją prędko wyciąć.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  poprosił o udzielenie odpowiedzi w następujących sprawach:
1. Czy w ramach prac rewitalizacyjnych  w mieście  prowadzone są  prace
na zasobach mieszkaniowych gdzie właścicielami są Wspólnoty Mieszkaniowe.
2. Czy od m-ca czerwca sprzedano jakieś garaże przy ul. Zimowej.

AD. 3 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ:

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2010 głos zabrała   Skarbnik Miasta Grażyna Soja, która omówiła najważniejsze zmiany w budżecie a mianowicie:  dotację na budowę  drogi, wielkość subwencji oświatowej, zwiększenie środków na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 itp.
W imieniu V-ce Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  głos zabrał  radny Stanisław Sołtysik  .  Po omówieniu  projektu uchwały na posiedzeniu Komisji przez Panią Skarbnik  Komisja , przy jednym głosie wstrzymującym , skierowała projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej.
Radni w głosowaniu:
za – 13     przeciw -  0    wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr XLVI/ 249/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 r.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  został omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.  Środki na modernizację ul. Górniczej zostały przesunięte na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów  potwierdził, że Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień głosami 9 za skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 13       przeciw -  0      wstrzymało się   - 0
podjęła uchwałę Nr XLVI/250/2010  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Złotoryja na lata 2005 – 2009 zmienionej Uchwałą Nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007r., Uchwałą Nr XI/64/2007 z dnia
9 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XIV/80/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r.,  Uchwałą Nr XXV/143/2008 z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVIII/165/2009 z dnia 2 marca 2009 r., Uchwałą Nr XXX/174/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r., oraz Uchwałą nr XXXII/184/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr XXXIV/196/2009 z dnia 24 września 2009.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na realizację programu „Jesteśmy wśród Was” został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji
przez  Dyrektora MOPS Panią Bożenę Durmaj. Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  13    przeciw -   0  wstrzymało się   -  0
podjęła uchwałę Nr XLVI/251/20010 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miejską Złotoryja/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi projektu pn. „Jesteśmy wśród Was”.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja -  radny Iwo Matecki  zwrócił się z pytaniem/ nie był na posiedzeniu Komisji/ co zmieniło się w uchwale?
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  wyjaśnił, że zmianie uległa ilość osób  powiadamianych o  mieszkaniach do remontu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów  przedstawił przebieg posiedzenia Komisji w sprawie tego projektu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez  Burmistrza Miasta Ireneusza Żurawskiego.  Radna Barbara Listwan zgłosiła wniosek  aby ilość powiadomień zwiększyć z 2 do 3.  Wniosek został przyjęty przez członków Komisji.  Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej  Andrzeja Zająca obecnego na posiedzeniu   - projekt uchwały został przegłosowany ze zmianą i skierowany na sesję Rady.
Następnie głos zabrała Radca Prawny Barbara Szynkowska.  Wyjaśniła Radzie, że projekt uchwały został zgłoszony przez Burmistrza Miasta i nie został przez niego wycofany. Znajduje się w porządku obrad i powinien być głosowany w wersji zgłoszonej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając zwrócił się z pytaniem do Radcy czy głosowanie ma odbyć się nad wersją  zgłoszoną przez Burmistrza -  w odpowiedzi otrzymał potwierdzenie.

Rada w głosowaniu:
za – 7     przeciw -    5     wstrzymało się -  1
podjęła Uchwałę Nr XLVI/252/2010 zmieniającą uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja.

AD. 4 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2  wnioski i zapytania  udzielił  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski :
Radnemu Romanowi Gorzkowskiemu - Zarząd Miasta w momencie sprzedaży nie weryfikował  granicy działek.
Radnemu Józefowi Banaszkowi -   ze względu na rewitalizację Rynku zbiorniki na odpady zostały rozproszone. Po zakończeniu prac wrócą na swoje miejsce.
Zbiorniki lub worki na odpady muszą być.  Nawierzchnia ul. Jerzmanickiej  jest  wysypywana  grysem na bieżąco. Jeżeli chodzi o zapisy dzieci do Szkoły Społecznej to proszę o informację  zwrócić się do Stowarzyszenia „Uśmiech dziecka”.  Szkoła nie podlega miastu.
Radnej Lili Wolańskiej  -  studzienka na ul. Hożej należy do Telekomunikacji.
Miasto kilkakrotnie  monitowało w sprawie usunięcia  ogrodzenia studzienki. Prawdopodobnie mają kłopoty z jej zabezpieczeniem. Chodnik na ul. Wilczej będzie remontowany w roku przyszłym.
Radnej Barbarze Listwan -  woda w zalewie jest dopuszczana przez SANEPiD do kąpieli. Badania są wykonywane na bieżąco.  W trakcie budowania kąpieliska zarówno Młynówka jak i odstojnik zostały oczyszczone. Odstojnik był wyremontowany.  Kąpielisko zostanie oczyszczone z liści .  Jeżeli chodzi o drzewa to nie praktykuje się wycinki drzew na skarpach.
Radnej Kindze Maciejak -   barierki przy jezdniach są  malowane cyklicznie.
Radnej Krystynie Widulińskiej -   sprawa parkowania ma swój początek od chwili powstania projektu , który był wyłożony do wglądu w Urzędzie. Wtedy można go było korygować ale nikt nie zgłaszał żadnych zmian. Stąd parkowanie przeniosło się z jednej strony na drugą podwórka  i tak zostało wykonane.
Radnemu Tadeuszowi Oleksów -   chodnik na ul. Złotej mimo wyrównywania go piaskiem zapada się. Zbadamy przyczynę tego stanu rzeczy. Na ul. Wiosennej były już próby założenia oświetlenia, chodzi o to, że nie jest to nieruchomość miasta.
Radnemu Bogdanowi Łoś -  sprawa znaków drogowych na skrzyżowaniu  ul. Staszica była już badana. Prośba o wymianę znaków  składana jest corocznie. Znaki są drogie i jest to pewnie przyczyną braku reakcji na nasze pisma.
Radnemu Stanisławowi Sołtysikowi -   jeżeli wyschnięta lipa jest w naszym zasobie to ją wytniemy, jeżeli nie to wystąpimy do Zarządu Dróg o wycięcie.
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Zającowi -   prace remontowe
budynków mieszkalnych nie są wykonywane w ramach rewitalizacji.  Kilka garaży przy ul. Zimowej zostało sprzedanych. Przetargi odbywają się systematycznie.

AD. 5 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Tadeusz Oleksów  -   zwrócił się z prośbą o postawienie lamp na ul. Wilczej.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski -   odpowiedział, że lampy na ul. Wilczej są ale zasłaniają je drzewa.
Radna Kinga Maciejak -  zapytała   „ nie wiem kto jest właścicielem drogi przy pl. Reymonta, ale barierki okalające plac wymagają natychmiastowego odnowieniu.”
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając   przypomniał radnym, że obecna sesja jest ostatnią z planowanych przed wyborami samorządowymi. Jednak ze względy na potrzeby sesja odbędzie się także w październiku. Dokonamy na niej miedzy innymi  podsumowania pracy Rady w kadencji 2006 – 2010.
Następnie, wobec wyczerpania się porządku  obrad , Przewodniczący Rady Andrzej Zając  o godz. 14,35 ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                 Andrzej Zając


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XLVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:29.09.2010 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:29.09.2010 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 60