Uchwała Nr XLVI/249/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r. Nr 215 poz. 1664), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę      660.520,36 zł
w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę           95.607,64 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę       756.128,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę    660.520,36 zł
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę      55.947,36 zł  
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę    604.573,00 zł     
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały
oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z unii europejskiej” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabela do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2010” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


        Przewodniczący Rady Miejskiej

         Andrzej Zając

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/249/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2010 r

Zmiana planu dochodów budżetu

Miasta Złotoryja na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

16.039,-

261.892,-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

16.039,-

2330

dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16.039,-

60016

Drogi publiczne gminne

261.892,-

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

261.892,-

630

Turystyka

40.994,-

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

40.994,-

0970

wpływy z różnych dochodów

40.994,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

250.000,-

12.200,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

250.000,-

12.200,-

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

250.000,-

0920

pozostałe odsetki

12.200,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

305.078,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

305.078,-

0310

podatek od nieruchomości

305.078,-

758

Różne rozliczenia

161.072,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

161.072,-

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

161.072,-

801

Oświata i wychowanie

913.789,40

80101

Szkoły podstawowe

909.922,40

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7.938,-

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

157.748,40

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Rozwój kompetencji w regionach; Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Realizacja programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Złotoryi

6207

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

744.236,-

Program: Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”); Działanie: Turystyka kulturowa; Nazwa projektu: Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza kaczawskiego

80104

Przedszkola

3.867,-

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3.867,-

852

Pomoc społeczna

33.936,96

85219

Ośrodki pomocy społecznej

33.136,96

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet: Promocja integracji społecznej; Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej; Nazwa projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmienić swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

31.470,86

2009

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.666,10

85295

Pozostała działalność

800,-

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

800,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.111,-

85305

Żłobki

5.111,-

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.111,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

115.776,-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

115.776,-

0970

wpływy z różnych dochodów

115.776,-

926

Kultura fizyczna i sport

9.010,-

92601

Obiekty sportowe

9.010,-

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

9.010,-

Program: Norweski Mechanizm Finansowania; Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem; Nazwa projektu: Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych

                                                                                    OGÓŁEM                                732.189,-

1 392.709,36

 

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/249/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2010 r

Zmiana planu wydatków budżetu

Miasta Złotoryja na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

292.019,-

261.892,-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

30.127,-

2710

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

(Województwo Dolnośląskie – remont chodnika)

8.019,-

wydatki bieżące

22.108,-

60016

Drogi publiczne gminne

261.892,-

261.892,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

261.892,-

261.892,-

Zadanie:

- przebudowa ul. Broniewskiego wraz z oznakowaniem trasy rowerowej

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.000,-

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

5.000,-

wydatki bieżące

5.000,-

801

Oświata i wychowanie

161.072,-

732.071,40

80101

Szkoły podstawowe

725.259,40

wydatki bieżące

7.938,-

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Rozwój kompetencji w regionach; Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Realizacja programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Złotoryi

wydatki bieżące

157.748,40

Program: program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013; Oś 2: Transgraniczna integracja społeczna; Działanie: Infrastruktura społeczna; Nazwa projektu: Edukacja-sport-zdrowie. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi

6057

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

475.636,-

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

83.937,-

80104

Przedszkola

3.867,-

2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

3.867,-

80110

Gimnazja

161.072,-

2.945,-

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(Miasto Legnica – pobyt dziecka w Gimnazjum)

2.945,-

wydatki bieżące

161.072,-

852

Pomoc społeczna

33.936,96

85219

Ośrodki pomocy społecznej

33.136,96

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet: Promocja integracji społecznej; Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej; Nazwa projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmienić swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

85295

Pozostała działalność

800,-

wydatki bieżące

800,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.111,-

85305

Żłobki

5.111,-

wydatki bieżące

5.111,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19.050,-

19.050,-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

19.050,-

19.050,-

wydatki bieżące

19.050,-

2320

dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(Powiat Złotoryja – wyprawka szkolna)

19.050,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45.000,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

45.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,-

Zadanie:

-włączenie kanalizacji deszczowej z obszaru ul. Broniewskiego do ul. Legnickiej w Złotoryi

45.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.000,-

92116

Biblioteki

17.000,-

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

17.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

13.600,-

92601

Obiekty sportowe

13.600,-

Hala sportowa (wydatki bieżące)

3.000,-

Program: Norweski Mechanizm Finansowania; Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem; Nazwa projektu: Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych

wydatki bieżące

10.600,-

OGÓŁEM

472.141,-

1 132.661,36

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/249/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2010 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2010 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 32