Uchwała Nr XLVI/251/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Złotoryja / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi projektu pt. „Jesteśmy wśród  Was”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Złotoryja – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi do projektu o numerze WND.POKL.07.03.00-02-020/10 pt. „Jesteśmy wśród Was” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

§ 2.

Zasady współpracy i realizacji projektu, o którym mowa w § 1. określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi
i Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Pracy.

§ 3.

Celem projektu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez nawiązanie kontaktów i wspólne działania integracyjne ze społecznością lokalną w Złotoryi w okresie
II – VII. 2011 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 50.000,oo PLN / słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł/ i w 100%
finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej.

§ 4.

Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Andrzej  Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/251/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Złotoryja / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2010 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2010 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 34