Uchwała XLVI/252/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja.


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1691 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale V uchwały w § 15 dodaje się ust. 4a, który będzie miał następujące brzmienie: "4a. Powiadomienie o wykazie przesyłane będzie do osób zgodnie z kolejnością oczekujących na liście, na przydział lokali do remontu, w liczbie dwukrotnie większej od ilości pustostanów przeznaczonych do remontu".
2. W Rozdziale V uchwały w § 15 zmienia się ust. 5, który będzie miał następujące brzmienie: "5. Zainteresowane osoby, które otrzymały powiadomienie, składają ofertę na jeden z lokali umieszczonych w publikowanym wykazie".

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Sprawy wszczęte, lecz niezakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała XLVI/252/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2010 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.11.2010 14:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 28